Patirtis

Valdymo ir administravimo tobulinimas
“The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expanding bureaucracy.” ― Oscar Wilde
Atgal

Valdymo ir administravimo tobulinimas

Valdymo ir administravimo tobulinimas suprantamas kaip viešojo sektoriaus institucijų, jų sąveikos, žmogiškųjų išteklių, procesų ir kitų veiklos prielaidų analizė ir vertinimas siekiant didesnio efektyvumo, skaidrumo ir geresnio viešosios politikos įgyvendinimo. Tyrimo sritis apima, bet neapsiriboja, sanglaudos politikos valdymo ir įgyvendinimo sistemomis, centrinės valdžios institucijomis, savivaldos institucijomis, valstybės įmonėmis ir kitais subjektais. BGI komanda sukaupusi daugiau nei 10 metų patirties atliekant valdymo ir administravimo sistemų vertinimą bei teikiant metodinę pagalbą viešojo sektoriaus institucijoms.Atrinkti pavyzdžiai

Partnerystės principo įgyvendinimo, panaudojant ES fondų lėšas, vertinimas
Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu.
 
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ir įvertinti, kaip įvairias grupes atstovaujančios organizacijos įtraukiamos į partnerystės procesus ir kaip dažnai visuomenės balsas yra išgirstamas planuojant ir administruojant ES fondus Lietuvoje bei kaip šis partnerių organizacijų įtraukimas ir jų poreikių išklausymas galėtų būti pagerintas.
 
Pritaikius tokius tyrimų metodus kaip pirminių ir antrinių šaltinių analizė, internetinės anketinės suinteresuotų partnerystės pusių apklausos, pusiau struktūruoti interviu, užsienio šalių patirties ir Lietuvos gerosios praktikos pavyzdžių analizė bei fokusuotos grupinės diskusijos, buvo nustatyta, kad partnerių organizacijos yra įtraukiamos į visus ES fondų panaudojimo etapus. Vertinimo ataskaitoje taip pat buvo išskirti partnerystės proceso įgyvendinimo trūkumai bei pateikti pasiūlymui procesui tobulinti.
 
Su galutine vertinimo ataskaita, ataskaitos santrauka ir rezultatų viešinimo leidiniu kviečiame susipažinti čia.
Sąnaudų ir naudos analizės metodika ir modelis, skirtas vertinti investicijų socialinį-ekonominį poveikį
Projektas įgyvendintas LR Finansų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros užsakymu.
 
BGI Consulting kartu su CSIL Milano įgyvendinto projekto tikslas – sukurti geriausia užsienio praktika ir tyrimais grįstą metodiką ir modelį, skirtą Lietuvos viešojo sektoriaus investicijų, finansuojamų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinio-ekonominio poveikio vertinimui.
 
Buvo parengta metodika, išskirtinai orientuota į SNA ekonominės analizės etapo vystymą. Konkrečiau, įgyvendinant projektą atliktos šios veiklos: nustatytas investicinių projektų socialinio-ekonominio poveikio (naudos ir žalos) komponentų (įverčių) sąrašas 13 viešosios politikos sektorių, sąnaudų konversijos koeficientų sąrašas ir jų vertės, parengtos instrukcijos ir praktiniai pavyzdžiai dėl naudos ir žalos komponentų (įverčių) bei konversijos koeficientų praktinio taikymo, sukurtas naudos ir žalos komponentų (įverčių) praktinio skaičiavimo ir periodinio atnaujinimo modelis.

Remiantis šio projekto rezultatais BGI Consulting kartu su LR finansų ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra suorganizavo praktinius SNA mokymus „Sąnaudų ir naudos analizės praktiniai mokymai: nuo alternatyvos pasirinkimo iki ekonominės analizės“. Mokymai buvo skirti įvairių Lietuvos institucijų (ministerijų, įgyvendinančių agentūrų ir kitų institucijų), atsakingų už ES struktūrinės paramos ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamų investicinių projektų ir programų strateginį planavimą, atranką bei vertinimą, atstovams.

Su projekto rezutlatais galite susipažinti čia
Studija dėl perteklinio reguliavimo panaudojant 2014–2020 m. ESI fondus
Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto užsakymu 2016 m. rudenį tarptautinis tyrėjų konsorciumas (Spatial Foresight, ÖIR ir t33) kartu su ES valstybių narių nacionaliniais ekspertais atliko tyrimą dėl perteklinio reguliavimo panaudojant 2014–2020 m. ESI fondus. BGI Consulting komanda jame dalyvavo kaip Baltijos šalių ekspertai.
 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti ESI fondų (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo (SF), Europos socialinio fondo (ESF), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJJŽF)) kontekste pasireiškiantį perteklinį reguliavimą ir jo įtaką įgyvendinančioms institucijoms bei paramos gavėjams tenkančiai administracinei naštai. Studijoje siekta nustatyti pagrindines perteklinio reguliavimo priežastis ir jo pasireiškimo įvairiuose veiksmų programų įgyvendinimo etapuose formas.
 
Tyrimo rezultatai 2017 m. pradžioje buvo pristatyti studijoje, prieinamoje čia
LR kultūros ministerijos investicinių projektų rengimo metodika ir mokymai
Metodika ir mokymai atlikti LR kultūros ministerijos užsakymu.
 
BGI komanda parengė kultūros sričiai specifišką sąnaudų ir naudos analizės metodikos dokumentą, kuriame buvo nustatyti ir apskaičiuoti kultūros sektoriui taikytini socialinio ir ekonominio poveikio komponentai bei jų įverčiai. Siekiant tobulinti kultūros srities atstovų gebėjimus rengti investicinius projektus bei teisingai taikyti parengtus metodinius pasiūlymus, BGI komanda pravedė išsamius investicinių projektų rengimo mokymus.
Partnerystės ir daugiapakopio valdymo principų įgyvendinimas 2014–2020 m. ESI fondų kontekste
Studija parengta Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato užsakymu. Sweco International AB vadovaujamoje komandoje BGI Consulting atliko nacionalinių ekspertų Lietuvai vaidmenį.
 
Atlikus dokumentų analizės, internetinių apklausų ir interviu metu surinktais duomenimis pagrįstą tyrimą, buvo įvertinta, kaip partnerystės principas ir daugiapakopis valdymas atsispindi ES valstybių narių partnerystės sutartyse, bei surinktos daugelio suinteresuotų pusių įžvalgos apie partnerystės principo įgyvendinimą analizuojamu programavimo laikotarpiu.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai poveikio vertinimas
Vertinimas atliktas LR Užsienio reikalų ministerijos užsakymu.
 
Pritaikius kiekybinius ir kokybinius vertinimo metodus, tokius kaip anketines apklausas, giluminius interviu, fokusuotas grupines diskusijas, statistinę duomenų analizę ir pan., buvo įvertintas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poveikis Lietuvos atstovavimui ES, valstybės tarnybos struktūrai, visuomenės supratimui apie pirmininkavimą ir ekonomikai.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Sanglaudos fondo ex-post vertinimas: valdymas ir įgyvendinimas
Vertinimas atliktas Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato užsakymu, bendradarbiaujant su užsienio partneriais EPRC ir Fraser asscociates. 
 
Vertinimo metu detaliai analizuota Sanglaudos fondo (taip pat ir ISPA) valdymo ir įgyvendinimo sistema. Įvertinti programos, projektų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo procesai. Nustatytas valdymo ir įgyvendinimo sistemos institucijų, žmogiškųjų išteklių, procedūrų tinkamumas ir efektyvumas. 
 
Teritorinis Baltijos jūros regiono monitoringas (ESPON)
Tyrimas atliktas Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklo užsakymu. BGI Consulting tyrime dalyvavo kaip tyrimų centro Nordregio partneris.
 
Projekto tikslas – išvystyti rodikliais pagrįstą teritorinio monitoringo sistemą Baltijos jūros regionui siekiant geresnio teritorijų planavimo. Sistema buvo išbandyta 5 tematinėse srityse bei buvo parengtas sistemos naudojimo ir išlaikymo vadovas.
2000-2006 m. Europos Sąjungos Sanglaudos politikos, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo, valdymo ir įgyvendinimo sistemų ex-post vertinimas (ES-25)
Vertinimas atliktas Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato užsakymu, bendradarbiaujant su užsienio partneriais EPRC.
 
Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos ex-post vertinimo metu buvo atlikta ES-25 valstybių Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos apžvalga, detalizuojant visus viešosios politikos ciklo etapus ir kiekvieno jų įgyvendinimo institucinę sąrangą, procesus ir gautus rezultatus. Taip pat, atliktas ES-10 valstybių Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo ir tvarumo vertinimas identifikuojant Sanglaudos politikos valdymo ir įgyvendinimo sistemos principų perkėlimą į nacionalinę viešojo administravimo sistemą.
 
BGI Consulting ES-25 valstybių Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos ex-post vertinime dalyvavo kaip nacionalinis ekspertas Lietuvai.
Priemonės „Verslo konsultantas LT“ fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas
Vertinimas atliktas LR ūkio ministerijos užsakymu.
 
Vertinimo tikslas – nustatyti sudėtinį verslo konsultacijų fiksuotąjį įkainį, teikiant konsultacijas konkrečiomis verslo konsultavimo temomis ir potemėmis, kuriomis konsultuojama įgyvendinant priemonę „Verslo konsultantas LT“. BGI Consulting, atlikusi verslo konsultacijas teikiančių rinkos dalyvių apklausą ir istorinių panašaus pobūdžio priemonių įgyvendinimo duomenų analizę, apskaičiavo du fiksuotuosius įkainius, kurie, įgyvendinant priemonę, bus taikomi verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijoms bei parengė tyrimo ataskaitą.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.


MŪSŲ KLIENTAI