Patirtis

Darbo rinka, socialinė įtrauktis, lygios galimybės

Žmogiškasis kapitalas - socialinės ir ekonominės gerovės variklis
Atgal

Darbo rinka, socialinė įtrauktis, lygios galimybės

Darbo rinkos, socialinės įtraukties ir lygių galimybių tyrimų srityje nagrinėjami visuomenei aktualūs užimtumo skatinimo ir socialinės politikos efektyvumo bei lygių galimybių praktinio realizavimo klausimai. BGI komanda šioje srityje yra atlikusi nemažai taikomųjų politikos analizės ir vertinimo darbų. Žemiau pateikiame keletą pavyzdžių.Atrinkti pavyzdžiai

Lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų vertinimas
Vertinimas atliktas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.
 
Vertinimo metu buvo nustatytas kelių ESF priemonių lygmenyje pasirinkto lyčių lygybės skatinimo modelio taikymo mastas ir rezultatyvumas, įvertinta taikytų lyčių lygybės skatinimo priemonių turinio ir pateikimo kokybė, efektyvumas bei poveikis.
 
Išanalizavus užsienio šalių patirtis integruojant lyčių lygybės skatinimo veiklas į ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones ir projektus, buvo pateiktos rekomendacijos dėl lyčių lygybės skatinimo modelio tobulinimo ir efektyvumo padidinimo 2014–2020 m. laikotarpiu.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai ir Europos pabėgėlių fondo 2011–2013 m. vertinimas
Vertinimas atliktas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.
 
Studija apėmė 2011–2013 m. EIF ir EPF metinių programų intervencijų, jų rezultatyvumo, efektyvumo, poveikio bei jo tvarumo vertinimą.
 
EIF kontekste buvo įvertintas fondo remiamų veiksmų poveikis trečiųjų šalių piliečių priėmimo tvarkai ir jų integracijai, įvairovės valdymui šalyje. EPF kontekste buvo įvertintas fondo remiamų veiksmų poveikis prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygoms, prieglobsčio procedūroms ir tarptautinę apsaugą gavusių asmenų integracijai šalies visuomenėje.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio žmogiškųjų išteklių plėtrai vertinimas
Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu.
 
Taikant literatūros analizės, duomenų grupavimo ir tipologizavimo, pagilintų interviu, fokusuotų grupinių diskusijų bei užsienio šalių patirties ir gerosios praktikos atvejų analizės metodus buvo įvertintas 2007-2013 m. veiksmų programų priemonių, prisidedančių prie žmogiškųjų išteklių plėtros, tinkamumas, rezultatyvumas, pakankamumas, poveikis ir tvarumas. 
 
Makroekonometrinio modeliavimo HERLIT pagalba įvertintas investicijų poveikis šalies ekonomikai. Taip pat nustatytas minėtų priemonių poveikis keturiose žmogiškųjų išteklių plėtros srityse – švietimo, MTEPI, darbo rinkos ir viešojo administravimo.
 
Vertinimo rezultatai pristatyti 11-ojoje tarptautinėje vertinimo konferencijoje "Rezultatai, iššūkiai ir sprendimai", organizuotoje Lenkijos infrastruktūros ir plėtros ministerijos, Lenkijos verslo plėtros agentūros ir Lenkijos vertinimo bendruomenės Krokuvoje 2015 m.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia
 
Grįžtančių tremtinių aprūpinimo gyvenamuoju plotu programos ex-post vertinimas
Vertinimas atliktas Europos Tarybos vystymo banko užsakymu.
 
Vertinimo metu buvo atliktas Europos Tarybos vystymo banko paskolos pagrindu finansuotų būsto suteikimo ir intergracinių paslaugų iniciatyvų grįžtantiems tremtiniams ir politiniams kaliniams tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvmumo ir tvarumo vertinimas.
Bendruomeninių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo tyrimas
Vertinimas atliktas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.
 
Atlikus kokybinį atskirų bendruomeninių organizacijų tyrimą bei 300 organizacijų kiekybinį tyrimą buvo nustatytas Lietuvoje veikiančių bendruomeninių organizacijų skaičius, paplitimas, atlikta jų veiklos analizė. Atsižvelgiant į šiuo metu bendruomeninių organizacijų vykdomas veiklas, pasiūlyti pagrindiniai mechanizmai, kurie padėtų sustiprinti bendruomenių iniciatyvas ir vaidmenį įvairiapusėje regionų plėtroje.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia
Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studija
Studija atlikta LR švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu.
 
Išanalizavus 2006–2010 m. atliktas darbo rinkos ir švietimo sistemos prognostines studijas, pateiktos rekomendacijos, kaip sukurti nuoseklią ir instituciškai koordinuojamą Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio parengimo sistemą.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia
 
Kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognozavimo metodikos sukūrimas ir kvalifikacijų poreikio pagal atskirus ūkio sektorius prognozių parengimas ir išbandymas
Remiantis ekonometriniu modeliu buvo parengta kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognozavimo metodika. Atlikus 28 ūkio sektorių ekonominę analizę, parengtos kvalifikacijų poreikio prognozės jose.
 
Įvertinus su prognozavimo sistema susijusių institucijų funkcijas ir teisinę aplinką, parengtos rekomendacijos dėl institucinės sistemos.
 
Tai buvo pirmas sisteminis kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje prognozavimas visos šalies ekonomikos mastu. Siekiant užtikrinti sukurtos metodikos kokybę buvo remtasi ilgametę patirtį turinčių šalių Švedijos, Olandijos ir Suomijos prognozavimo metodikomis ir modeliais. 


MŪSŲ KLIENTAI