Patirtis

Švietimas ir kultūra
Galima išmatuoti ir švietimo bei kultūros projektų kuriamą socialinę ir ekonominę naudą
Atgal

Švietimas ir kultūra

Švietimo srities viešosios politikos analizė apima įvairius lygmenis – ikimokyklinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą ir profesinį mokymą. Taip pat ši sritis apima ir tęstinio bei neformalaus mokymo sritis. BGI komandos tyrimų interesas apima įvardintų švietimo sričių viešosios politikos iniciatyvų, institucinės sandaros, veiklos efektyvumo analizę ir tyrimus. Kultūros srityje BGI siekia pritaikyti sukauptas žinias ir metodus, galinčius padėti viešiesiems subjektams tinkamai ir efektyviai investuoti į kultūros paveldo išsaugojimą ir kultūros paslaugų teikimo tinklą. Žemiau pateikiame keletą BGI komandos šios srities tyrimų pavyzdžių.Atrinkti pavyzdžiai

LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių Ministerijos programų tarpinis vertinimas
Vertinimas atliktas LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu.
 
Atliktas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių bei jas įgyvendinančių programų tarpinis vertinimas pagal tinkamumo, rezultatyvumo ir suderinamumo kriterijus. Vertinimo metu iškirtinis dėmesys buvo skirtas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos sanglaudos lėšomis finansuojamoms programoms ir projektams. Pateiktos rekomendacijos švietimui ir mokymui skiriamų ES lėšų panaudojimo kokybei, veiksmingumui ir nuoseklumui gerinti. 
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Kauno miesto Kultūros plėtros galimybių studija
Studija parengta Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymu.
 
Taikant pirminių ir antrinių šaltinių analizę, statistikos duomenų analizę, kitus duomenų rinkimo ir analizės metodus bei vykdant viešas diskusijas, buvo atlikta Kauno miesto kultūros sektoriaus aplinkos, kultūros įstaigų analizė ir pateikti pasiūlymai kultūros sektoriaus plėtrai 10 metų periodui.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
2007-2013 m. Sanglaudos politikos ex-post vertinimas. WP: Kultūra ir turizmas
Tyrimas atliktas Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) užsakymu. Užsienio partnerių CSIL Milano vadovaujamoje komandoje BGI Consulting atliko Baltijos valsybių ekspertų vaidmenį.  
 
Studijoje išnagrinėti produkto ir rezultato rodikliai leido įvertinti ERPF ir SF lėšomis bendrai finansuotų viešosios politikos programų ir intervencijų efektyvumą bei indėlį kuriant augimą ir darbo vietas kultūros ir turizmo srityse.
Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimas. Viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas
Tyrimas atliktas LR kultūros ministerijos užsakymu. 
 
Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimo metu išanalizavus kultūros įstaigų tinklą, finansavimą ir svarbiausius veiklos rodiklius, suformuotos rekomendacijos savivaldybių kultūros įstaigų paslaugų kokybės gerinimui. 
 
Viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymo tyrimo metu išanalizavus Lietuvos ir užsienio šalių kultūros įstaigų paslaugų kokybės vertinimo praktiką, pasiūlyti įstaigų vertinimo kriterijai dažniausiems savivaldybėms įsteigtų įstaigų tipams: kultūros centrams, viešosioms bibliotekoms ir muziejams. 
 
Su pastarąja ataskaita galite susipažinti čia.
Lietuvos švietimo darbuotojų informacinių poreikių tyrimas
Tyrimas atliktas Švietimo informacinių technologijų centro užsakymu. 
 
Vykdant didelės apimties apklausas, fokusuotas grupes ir taikant kitus tyrimo metodus, ištirti Lietuvos švietimo darbuotojų informaciniai poreikiai ir su šia veikla susijusios reikalingos kompetencijos. 
 
Išanalizavus reikiamas elektronines paslaugas teikiančių portalų patirtį Lietuvoje ir užsienyje bei įvertinus galimus svetainių informacinių sistemų tarpusavio ryšius, suformuotas Švietimo portalo plėtros įgyvendinimo modelis.


MŪSŲ KLIENTAI