Patirtis

Tarptautinis bendradarbiavimas ir parama
Vykstant konvergencijai, Lietuva iš šalies paramos gavėjos pamažu taps šalimi donore
Atgal

Tarptautinis bendradarbiavimas ir parama

Tarptautinio bendradarbiavimo ir paramos srityje BGI komanda domisi ir vertina kitų nei ES finansavimo mechanizmų remiamas iniciatyvas ir programas. Tarptautinio bendradarbiavimo sritis apima ne tik užsienio donorų finansuojamas Lietuvoje įgyvendinamas programas, tačiau ir daugiašales iniciatyvas nukreiptas į teritorinį bendradarbiavimą abipus sienos ir kaimynystės iniciatyvas su besiribojančiomis trečiosiomis šalimis. Žemiau pateikiame keletą BGI komandos šios srities tyrimų pavyzdžių.Atrinkti pavyzdžiai

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimas
Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu.
 
Vertinimo metu nustatytas 12 Finansinių mechanizmų programų intervencijų tinkamumas, suderinamumas, rezultatyvumas ir pakankamumas, Finansinių mechanizmų administravimo sistemos efektyvumas, išanalizuota dvišalių santykių Finansinių mechanizmų kontekste įtaka.
 
Atliekant vertinimą pasitelkti tokie metodai kaip dokumentų, antrinių šaltinių ir stebėsenos duomenų analizė, ekspertinis ir teorija grįstas vertinimas, 7 respondentų grupių anketinės apklausos ir pusiau struktūruoti interviu su Finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atstovais.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
2014-2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumento parengimas
Programa parengta Jungtinio techninio sekretoriato užsakymu.
 
Europos kaimynystės instrumento Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa siekiama puoselėti glaudžius ES šalių santykius su kaimyninėmis valstybėmis, kartu kuriant bendradarbiavimu paremtą klestėjimo ir geros kaimynystės erdvę.
 
BGI Consulting teikė konsultacijas Programavimo darbo grupėms, rengiančioms 2014-2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumentą. Buvo atlikta programos teritorijų socialinė-ekonominė analizė, išnagrinėti aktualūs strateginiai dokumentai, vykdyta valdžios atstovų apklausa, suformuoti programos stebėsenos rodikliai bei parengti programos dokumentai. 
 
2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumentas prieinamas čia.
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos dokumento parengimas
Programa parengta Jungtinio techninio sekretoriato užsakymu.
 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa siekiama mažinti skirtumus tarp ES regionų, stiprinti sanglaudą ir skatinti optimalų ekonominį vystymąsi.
 
BGI Consulting teikė konsultacijas Programavimo darbo grupėms, rengiančioms Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos dokumentą. Buvo atlikta programos teritorijų socialinė-ekonominė analizė, išnagrinėti aktualūs strateginiai dokumentai, vykdyta Lietuvos ir Lenkijos valdžios atstovų apklausa, suformuoti programos stebėsenos rodikliai bei parengti programos dokumentai. 
 
2014–2020 m. Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumentas prieinamas čia.
2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos poveikio vertinimo paslaugos
Tyrimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu.
 
Remiantis Finansinių mechanizmų planavimo ir įgyvendinimo dokumentų analize, projektų įgyvendinimo ataskaitomis, projektų vykdytojų apklausomis, ankstesniais tyrimais ir vertinimais, statistikos duomenimis ir interviu su valdymo ir įgyvendinimo sistemos atstovais, buvo įvertintas finansinių mechanizmų poveikis, taip pat nagrinėtas intervencijų tinkamumas ir efektyvumas.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.


MŪSŲ KLIENTAI