Patirtis

Finansiniai instrumentai
Finansinių instrumentų lėšos yra grąžinamos ir gali būti naudojamos dar kartą.
Atgal

Finansiniai instrumentai

Valstybės narės gali naudoti finansinius instrumentus kaip efektyvų ir darnų būdą teikti paramą pagal programų, finansuojamų iš ESIF, prioritetus. Finansiniai instrumentai apima paskolas, garantijas, investicijas į nuosavą kapitalą ir panašias finansines priemones. Šie instrumentai gali būti naudojami finansiškai gyvybingiems projektams, t.y. tokiems projektams, kurie generuoja pajamas arba leidžia sutaupyti dėl atliktų investicijų. Žemiau pateikiame keletą BGI komandos šios srities tyrimų pavyzdžių.ATRINKTI PAVYZDŽIAI

Studija dėl EŽŪFKP finansinių instrumentų taikymo 2014-2020 kaimo plėtros programose
BGI Consulting suteikė paslaugas ÖIR GmbH (Austrija), kurie įgyvendino Europos investicijų banko užsakymą.
 
BGI ekspertai analizavo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos nuostatas dėl finansinių instrumentų taikymo ir vertino platesnio šių priemonių naudojimo potencialą. Išanalizuotas finansinių instrumentų planavimo ir ex-ante vertinimo procesas bei finansinių instrumentų reglamentavimo Bendrųjų nuostatų reglamente aiškumas. Taikyti dokumentų analizės ir interviu metodai.
Finansinių instrumentų konsultacinės platformos FI-compass paslaugų poreikio vertinimas
BGI Consulting suteikė paslaugas Spatial Foresight GmbH (Liuksemburgas), kurie įgyvendino Europos investicijų banko užsakymą.
 
BGI ekspertai analizavo Lietuvos institucijų, kurios planuoja ar įgyvendina finansinius instrumentus, tematinius poreikius ir iššūkius, kuriuos patiria institucijos. Atlikti interviu su vadovaujančiomis ir tarpine institucija bei fondų valdytoja suteikė įžvalgų apie naudojamus informacijos šaltinius, aktualiausias tematines sritis ir gebėjimų stiprinimo būdus. Tyrimo rezultatai padeda planuoti fi-compass platformos paslaugas.
Verslumo skatinimo fondo (Lietuva) ir Latvijos kreditų fondo atvejų studijos
BGI Consulting suteikė paslaugas Spatial Foresight GmbH (Liuksemburgas), kurie įgyvendino Europos investicijų banko užsakymą.
 
ESF lėšomis finansuotas Verslumo skatinimo fondas Lietuvoje ir EŽŪFKP bei EŽF lėšomis finansuotas Latvijos kreditų fondas buvo identifikuoti kaip unikalūs finansinių instrumentų taikymo pavyzdžiai. Atvejo studijose pristatomi instrumentų tikslai, prieš instrumentų įsteigimą atlikti veiksmai, finansavimo schemos ir partnerių vaidmenys, instrumentų valdymo sprendimai, investavimo strategijos ir finansinių produktų charakteristikos, pasiekimai ir išmoktos pamokos.
 
Su Verslumo skatinimo fondo atvejo studija galite susipažinti čia.
 
Su Latvijos kreditų fondo atvejo studija galite susipažinti čia. 
Sinergija ir paramos formų derinimas. Atvejo studija: paskolos būsto renovacijai Lietuvoje
BGI Consulting suteikė paslaugas Spatial Foresight GmbH (Liuksemburgas), kurie įgyvendino Europos investicijų banko užsakymą.
 
Atvejo studijoje išanalizuotas finansinių instrumentų taikymas būsto renovacijai ir jų derinimas su kitomis paramos formomis (grantais, palūkanų normų subsidijomis ir konsultacine parama). Atvejo studija apima aktualiausius finansinės priemonės steigimo ir įgyvendinimo aspektus: sistemoje dalyvaujančių partnerių roles, investavimo strategiją ir finansinio produkto charakteristikas, priemonės valdymo sprendimus, pasiekimus ir išmoktas pamokas. 
ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas
Vertinimas atliktas LR ūkio ministerijos užsakymu.
 
Vertinime didelis dėmesys buvo skirtas 2007-2013 metų programavimo periode verslui skirtų finansinių priemonių poveikio vertinimui. Įvertintas rizikos kapitalo fondų, verslo angelų fondo, kreditų bei su kreditais susijusių priemonių poveikis bei nustatytas šių priemonių efektyvumas lyginant su subsidijomis. Priemonių „Garantijų fondas“ ir „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ poveikiui nustatyti buvo pritaikytas kontrafaktinis poveikio vertinimo metodas. Taip pat buvo pateikti pasiūlymai dėl tinkamiausių rėmimo formų ir priemonių pagal įmonių ekonominę veiklos rūšį ir įmonės gyvavimo ciklą bei suformuotos rekomendacijos dėl finansinių priemonių taikymo. Atlikto vertinimo rezultatai pasitarnavo planuojant 2014-2020 metų periodo finansines priemones verslui.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.


MŪSŲ KLIENTAI