Patirtis

Sanglaudos politika
2014-2020 m. Lietuvai skirtas ESIF finansavimas sudaro 8,4 mlrd. Eur
Atgal

Sanglaudos politika

Sanglaudos politika – tai Europos Sąjungos politikos iniciatyvų visuma, skirta sumažinti skirtumus tarp atskirų ES regionų bei mažiausiai išsivysčiusių regionų atsilikimą. Sanglaudos politika savo esme yra nukreipta į ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimą. Sanglaudos politikos programoms ir projektams finansuoti pasitelkiami Europos struktūriniai ir investicijų fondai (t.y. Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas ir kt.). BGI savo tyrimų ir vertinimų darbotvarkėje skiria itin didelį dėmesį sanglaudos politikos planavimo analizei, įgyvendinimo ir stebėsenos pagalbai bei, ypač, sanglaudos politikos rezultatų ir poveikio vertinimui.
 
Žemiau pateikiame keletą šioje srityje atliktų BGI darbų.


Atrinkti pavyzdžiai

2014–2020 m. Sanglaudos politikos laukiamų rezultatų Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje vertinimas
Vertinimas buvo atliktas Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) užsakymu bendradarbiaujant su užsienio partneriais AB Sweco.  
 
Pagrindinis atlikto vertinimo tikslas buvo nustatyti išankstinį, tikėtiną 2014–2020 m. Sanglaudos politikos poveikį visoms trims Baltijos šalims dvylikoje viešosios politikos sričių – MTEPI, IKT, MVĮ, Energetikos, Prisitaikymo prie klimato kaitos, Aplinkosaugos ir resursų efektyvumo, Transporto, Užimtumo, Socialinės įtraukties, Sveikatos, Švietimo, įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą bei Viešųjų institucijų ir viešosios administracijos gebėjimų stiprinimo.
 
Tikėtinas 2014–2020 m. Sanglaudos politikos poveikis Estijai, Lietuvai ir Latvijai kiekvienoje iš viešosios politikos sričių buvo nustatytas analizuojant ryšius tarp produkto ir rezultato rodiklių bei pagal šiuos ryšius sprendžiant apie Sanglaudos politikos prisidėjimo prie siekiamų tikslų įgyvendinimo mastą, taip pat makroekonominio modelio pagalba modeliuojant tikėtiną investicijų poveikį pasirinktiems kiekvienos viešosios politikos srities konteksto rodikliams.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
2007–2013 m. Sanglaudos politikos ex-post vertinimas. WP0: Duomenų rinkimas ir jų kokybės analizė
Tyrimas atliktas Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) užsakymu bendradarbiaujant su užsienio partneriais Spatial Foresight GmbH.
 
Studijoje buvo nuodugniai išnagrinėti produkto ir rezultato rodikliai bei finansinių lėšų duomenys, pateikiami Lietuvos 2007–2013 m. Veiksmų programų, finansuojamų ERPF ir SF lėšomis, įgyvendinimo ataskaitose, nustatyti rodiklių, finansinių duomenų rinkimo, skaičiavimo metodai bei kokybės kontrolės procedūros, taikomos struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemos institucijų.
 
Vertinimo metu surinkta informacija gali būti naudojama atliekant kitus 2007–2013 m. Sanglaudos politikos ex-post vertinimus.
ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas
Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu.
 
Vertinimo tikslas - tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant 2007-2013 m. veiksmų programų poveikį miestų ir miestelių plėtrai. Vertinimo metu parengtas gyvenimo kokybės modelis ir atlikta esamos situacijos pagal modelio sritis analizė (nustatytas atskirų šalies miestų ir miestelių gyvenimo kokybės indeksas). Įvertintas ES struktūrinės paramos tinkamumas ir pakankamumas konkrečiose gyvenamosiose vietovėse pagal gyvenimo kokybės modelio sritis, nustatytas paramos poveikis šalies bendrajam vidaus produktui ir nedarbo lygiui. Vertinimo metu įvertintos naujų urbanizuotų vietovių plėtros instrumentų (integruotos tvarios miestų plėtros veiksmai, bendruomenės inicijuota vietos plėtra) taikymo galimybės 2014-2020 m. programavimo periodu.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimas
Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu.
 
Studija buvo skirta įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį BVP įsisavinant ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu ir parengti rekomendacijas dėl ES struktūrinių fondų poveikio BVP didinimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
 
Vertinimo tikslams ir uždaviniams pasiekti buvo parengtas Lietuvos ekonomikos makro modelis HERLIT, kurio pagrindas – visuotinai pripažintas ir plačiai, taip pat ir Europos Komisijos, naudojamas HERMIN modelis.
 
Vertinimo rezultatai buvo pristatyti Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato organizuotoje vertinimui skirtoje konferencijoje Briuselyje dalyvaujat ES-27 atstovams.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.


MŪSŲ KLIENTAI