Patirtis

Ekonomika ir verslas
Skaičiuojama, kad sanglaudos politikos poveikis Lietuvos BVP vidutiniškai yra 2,6 proc. (2014-2023 m.)
Atgal

Ekonomika ir verslas

Ekonomikos ir verslo tyrimų srityje nagrinėjami makroekonominiai procesai, nacionalinės, regioninės ir globalios tendencijos, struktūriniai pokyčiai, konkurencingumo veiksniai bei ateities raidos perspektyvos. Iš kitos pusės, tyrimų laukas taip pat apima mikroekonominius klausimus, verslo reguliavimo praktikas ir paramos verslui sistemas. Žemiau pateikiame keletą BGI komandos šios srities tyrimų pavyzdžių.Atrinkti pavyzdžiai

Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas (I ir II etapai)
Vertinimas atliktas ir modelis sukurtas LR ūkio ministerijos užsakymu.
 
Europos Komisijos plačiai naudojamo HERMIN modelio pagrindu, bendradarbiaujant su dr. John Bradley (Airija), buvo parengtas HERLIT-16 makroekonominis modelis Lietuvai. Šis modelis skirtas ekonominių procesų analizei, tendencijų vertinimui, struktūrinių pokyčių vertinimui bei viešosios politikos intervencijų poveikio ekonomikai vertinimui.
 
Sukurta stebėsenos ir vertinimo sistema leido atlikti Ūkio ministerijos administruojamų intervencijų poveikio turizmo, energetikos, verslo ir verslo aplinkos bei MTEP srityse vertinimą.
 
2017 m. makroekonominis modelis HERLIT-16 buvo iš esmės atnaujintas pritaikant jį prie EVRK 2.0 red. nacionalinių sąskaitų klasifikacijos. Taip pat buvo įgyvendinti esminiai automatizacijos ir operavimo modeliu supaprastinimo sprendimai, leidžiantys Ūkio ministerijai taikyti įrankį ekonomikos analizei ir viešosios poltikos intervencijų vertinimui. 
ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas
Vertinimas atliktas LR ūkio ministerijos užsakymu.
 
Pritaikius kontrafaktinį vertinimo metodą buvo įvertintas intervencijų poveikis smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Taip pat buvo analizuotas intervencijų tinkamumas, investicijų efektyvumas bei nustatytas priemonių pasiekimo laipsnis pagal rezultatyvumo kriterijų.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Rinkų funkcionavimo stebėsenos tyrimas
Vertinimas atliktas LR ūkio ministerijos užsakymu.
 
Remiantis Europos Komisijos rinkų funkcionavimo stebėsenos metodologija buvo nustatyti neefektyviai funkcionuojantys ekonomiškai reikšmingi sektoriai. Atlikus šių sektorių gilesnę analizę, nustatytos neefektyvumo priežastys ir pasiūlyti sprendimai efektyvumui padidinti.
Sektorinė studija Smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas Vilniaus regione: poreikiai ir galimybės
Vertinimas atliktas Vilniaus apskrities viršininko administracijos užsakymu.
 
Išanalizavus SVV būklę ir verslo aplinką apskrityje bei įvertinus savivaldybių taikomas verslo skatinimo ir verslo aplinkos gerinimo priemones, buvo nustatytas priemonių poveikis pridėtinei vertei ir pateiktos rekomendacijos kiekvienai Vilniaus regiono savivaldybei.
Viešųjų paslaugų verslui standartizavimo ir šias paslaugas teikiančių įstaigų sertifikavimo galimybių analizė
Vertinimas atliktas LR ūkio ministerijos užsakymu.
 
Tyrime detaliai analizuojamas paslaugų verslui poreikis ir aprašomos paslaugos, pateikiant jų tematinę ir funkcinę klasifikaciją. Vienas svarbiausių tyrimo rezultatų yra paslaugų verslui, kurių teikimas nėra pakankamai užtikrinamas privačių subjektų, identifikavimas. Studijoje taip pat pasiūlyta viešųjų paslaugų verslui teikėjų sertifikavimo metodika ir konsultanto etikos kodekso gairės. 
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
 


MŪSŲ KLIENTAI