Patirtis

MTEP ir inovacijos
Lietuvos išlaidos MTEP yra vienos mažiausių Europoje ir sudaro tik apie 1 proc. BVP (2015 m.)
Atgal

MTEP ir inovacijos

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų sritis apima viešąjį, akademinį ir privatųjį sektorius. Kiekviename iš šių sektorių yra vykdomos MTEP ir inovacijų veiklos, kurių rezultatai ne tik kuria fundamentines žinias, taikomuosius sprendimus ar produktų prototipus, tačiau yra pagrindinis visuomenės raidos stimulas ir ekonomikos konkurencingumo variklis. Viešosios politikos vaidmuo MTEP ir inovacijų srityje yra itin reikšmingas ir apima įvairias intervencijas – nuo MTEP finansavimo viešajame sektoriuje ar universitetuose iki inovacijų eko-sistemų kūrimo ar patentinio reguliavimo. Žemiau pateikiame keletą BGI komandos šios srities tyrimų pavyzdžių.Atrinkti pavyzdžiai

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje vertinimo studija
Vertinimas atliktas LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu.
 
Pagrindinis vertinimo studijos tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos Respublikos (Lietuvos) ir Šveicarijos Konfederacijos (Šveicarijos) bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje.
 
Atlikus analizę pagal visus vertinimo kriterijus bei apibendrinus visą vertinimo metu surinktą informaciją, buvo suformuoti siūlymai dėl tolesnio Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo MTEP ir inovacijų srityje plėtojimo, nustatytos Lietuvos valstybinių MSI mokslinės ar kitos veiklos interesų sritys bendradarbiavimui su Šveicarija, išskirtos galimos ateities Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programos prioritetinės mokslinio bendradarbiavimo sritys ir šio bendradarbiavimo formos, apibendrinta geroji praktika bei išskirti įgyvendinimo aspektai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ateityje vykdant panašaus tipo programas.
Lietuvos efektyvaus dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje įvertinimas: Studija dėl privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP Lietuvoje potencialo ir skatinimo priemonių
Vertinimas atliktas LR užsienio reikalų ministerijos užsakymu. 
 
Išanalizavus ekonominės struktūros ir investicinių sąlygų įtaką Lietuvos atsilikimui nuo ES-27 vidurkio privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP srityje bei atlikus užsienio šalių patirties analizę, sudarytos privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP projekcijos Lietuvoje iki 2020 m, parengti pasiūlymai dėl privačiojo sektoriaus investicijų skatinimo priemonių Lietuvoje bei pateiktas vertinimas dėl viešojo sektoriaus investicijų į MTEP.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių Ministerijos programų tarpinis vertinimas
Vertinimas atliktas LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu.
 
Atliktas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių bei jas įgyvendinančių programų tarpinis vertinimas pagal tinkamumo, rezultatyvumo ir suderinamumo kriterijus. Vertinimo metu iškirtinis dėmesys buvo skirtas MTEP ir inovacijų sistemos sanglaudos lėšomis finansuojamoms programoms ir projektams. Pateiktos rekomendacijos švietimui ir mokslui skiriamų ES lėšų panaudojimo kokybei, veiksmingumui ir nuoseklumui gerinti. 
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.


MŪSŲ KLIENTAI