Naujienos

Atgal

Naujiena

BGI Consulting atnaujino Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021-2030 m. priemonių poveikio makroekonomikai, įgūdžiams, ir socialiniam aspektui vertinimą

2023 09 11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos užsakymu 2023 m. gegužės – rugpjūčio mėn. BGI Consulting atnaujino Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021-2030 m. priemonių poveikio makroekonomikai, įgūdžiams, ir socialiniam aspektui vertinimą.
 
Lietuvos integruotas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas (toliau – NEKSVP) yra parengtas laikantis Europos Sąjungos energetikos sąjungos valdymo reglamento 3 straipsnio reikalavimų. NEKSVP išdėstyta įvairių ekonomikos sektorių politika ir priemonės, remiantis 5 energetikos sąjungos strategijos aspektais. Tokiu būdu Lietuva įsipareigoja prisidėti prie 2030 m. ES klimato ir energetikos tikslų bei ilgalaikių Paryžiaus susitarimo tikslų įgyvendinimo.
 
NEKSVP iškeltiems planuojamiems politikos tikslams ir rodikliams pasiekti numatoma pritraukti apie 11 769 mln. Eur viešųjų (ES ir nacionalinių) bei privačių lėšų, skirtų infrastruktūrai ir žmogiškiesiems ištekliams, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikloms vykdyti bei einamosioms išlaidoms dengti ir kitoms intervencijoms. Planuojamos NEKSVP priemonės buvo sugrupuotos į pagrindines viešosios politikos sritis (sektorius): transportas, pramonė, žemės ūkis, žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė, atliekos, atsinaujinantys energijos ištekliai, energetinis efektyvumas, vidaus rinka, energetinis saugumas, MTEP.
 
Valstybės intervencijų makroekonominio poveikio vertinimo tikslais BGI Consulting ekspertai naudojo HERMIN makroekonominį modelį – vieną iš trijų geriausiai Europoje žinomų modelių (greta QUEST ir ECOMOD modelių).