Naujienos

2020 metai

BGI Consulting dalyvavo rengiant vertinimą, skirtą techninių priemonių, skirtų 2014-2020 m. administraciniams gebėjimams stiprinti, naudojimui įvertinti

2020 01 30
Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktorato (angl. DG REGIO) užsakymu 2019 m. tarptautinis tyrėjų konsorciumas (The European Policies Research Centre (EPRC)) University of Strathclyde. Technical University of Delft, Red2Red Consultores (Red2Red)) kartu su ES valstybių narių nacionaliniais ekspertais atliko tyrimą „Use of Technical Assistance for Administrative Capacity Building during the 2014-2020 Period“ (liet.: „Techninių priemonių naudojimas 2014-2020 m. administraciniams gebėjimams stiprinti“). BGI Consulting komanda jame dalyvavo kaip nacionaliniai ekspertai.

Pagrindinis atliekamo tyrimo tikslas – stiprinti Europos Komisijos ir kitų suinteresuotųjų šalių supratimą apie įgyvendinamą ir planuojamą techninės pagalbos naudojimą valstybių narių iniciatyva 2014–2020 m. Tyrimas skirtas geriau suprasti techninės pagalbos naudojimą ir pateikti techninės pagalbos finansuojamo tvaraus pajėgumų stiprinimo atvejus, ypač žmogiškųjų išteklių plėtros srityje.

Tyrimas pagrįstas metodikų deriniu. Tai apima bendrą kiekybinę 2014–2020 m. ES biudžetų apžvalgą, apibendrintą valstybių narių ir jų grupių, techninės paramos išlaidų kategorijų analizę, išsamų kiekybinį ir kokybinį pasirinktų veiksmų programų biudžetų įvertinimą bei gerosios praktikos pavyzdžių, susijusių su techninės pagalbos panaudojimu stiprinant administracinius gebėjimus, analizę.

Išskiriama, jog techninės paramos priemonių finansavimas sudaro palyginti nedidelę ESIF dalį ES valstybėse narėse (vidurkis – mažiau nei 2,5 proc.), nors kai kurios valstybės narės skiria ženkliai didesnį finansavimą. ERPF lėšos sudaro beveik pusę šio finansavimo, ESF – trečdalį, o Sanglaudos fondas – maždaug penktadalį techninei paramai skirtų lėšų. Didžioji dalis techninės paramos finansavimo sutelkta mažiau išsivysčiusiuose regionuose, atspindint didesnius ESIF asignavimus. Kalbant apie intervencijos rūšis, didžioji dauguma techninės paramos lėšų skiriama valdymo intervencijoms, kuri sudaro daugiau kaip 80 proc. techninės paramos finansavimo visoje ES. Kitos veiklos - vertinimas ir tyrimai bei informacijos ir komunikacijos intervencijos – sudaro ženkliai mažesnę dalį.
 
Atsižvelgiant į 2014-2020 m. laikotarpio techninės paramos priemonių įgyvendinimą, suformuotos ir pateiktos rekomendacijos planuojamoms naujo periodo 2021-2027 m. priemonėms:
  1. Vystyti techninės paramos priemonių planą 2021-2027 m. laikotarpiui, įtraukiant sklandų priemonių, skirtų darbo užmokesčio fondams, perorientavimą į gebėjimus stiprinančias priemones;
  2. Remti ir stiprinti techninių priemonių administravimą ir įgyvendinimą;
  3. Vystyti mokymo(si)strategijas, skirtas gebėjimų stiprinimui ir ugdymui;
  4. Užtikrinti nuoseklų administracinių gebėjimų stiprinimo valdymą ES lygiu.
Šiuo metu skelbiama galutinės vertinimo ataskaitos projektas, su kuriuo galite susipažinti čia.