Naujienos

2019 metai

BGI Consulting dalyvavo atliekant sveikatos inovacijų finansavimo šaltinių prieinamumo ir suderinamumo vertinimą

2019 12 05
2019 m. BGI Consulting dalyvavo Europos inovacijų ir technologijų instituto sveikatos srities inovacijų bendruomenės (EIT Health InnoStars) užsakymu atliekant sveikatos inovacijų finansavimo šaltinių Europoje prieinamumo ir suderinamumo vertinimą. Regional Foundation for Enterprise Promotion of the Town of Székesfehérvár (RVA) (Vengrija) vykdomame vertinime BGI Consulting analitikai dalyvavo kaip nacionaliniai ekspertai.
 
Vertinimas apėmė penkis Europos regionus – Vengrijos Pietų Transdanubijos regioną, Lenkijos Pomeranijos regioną, Rytų Slovakiją, Kontinentinę Kroatiją ir Lietuvą. Vertinimo metu analizuota sveikatos inovacijų pozicija šių šalių strateginėse darbotvarkėse, sudarytas sveikatos inovacijų finansavimo 2014–2020 m. laikotarpiu fiskalinis žemėlapis bei nustatyti finansavimo panaudojimo iššūkiai. Vertinimo metu pasitelkti įvairūs duomenų rinkimo ir analizės metodai – dokumentų, antrinių šaltinių, stebėsenos duomenų ir prieinamos informacijos analizė, anketinė apklausa bei interviu.
 
Lietuvos strateginėje darbotvarkėje didžiausias dėmesys skiriamas technologinėms inovacijoms, kaip pageidautinam mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatui. Pagrindinės strateginės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) politikos kryptys 2014–2020 m. laikotarpiu – MTEPI sistemos stiprinimas, bendradarbiavimo MTEP skatinimas, inovacijų paklausos skatinimas bei rinkoje paklausių inovacijų kūrimas. Svarbiausiu iššūkiu laikomos nepakankamos investicijos į MTEPI, ypač privataus sektoriaus.
 
Pagrindiniai sveikatos MTEPI finansavimo šaltiniai Lietuvoje 2014–2020 m. laikotarpiu – ES lėšos (pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą ir programą „Horizontas 2020“), nacionalinio biudžeto lėšos (pagal 2015–2021 m. nacionalines mokslo programas „Sveikas senėjimas“ ir „Gerovės visuomenė“) bei potencialiai EEE finansinių mechanizmų lėšos (pagal 2014–2021 m. Baltijos mokslinių tyrimų programą). Iššūkiai panaudojant prieinamus finansavimo šaltinius identifikuoti įvairiuose lygmenyse.
 
Pirma, dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stokos planuojant MTEPI investicijas ir skirtingų planavimo procese dalyvaujančių institucijų interesų bei institucinės kultūros atsiranda aiškių MTEPI finansavimo prioritetų stoka. Tai lemia nepakankamą MTEPI finansavimo šaltinių tarpusavio suderinamumą, šios srities finansavimo fragmentaciją ir ribotą poveikį. Antra, dėl neadekvačiai mažo mokslininkų darbo užmokesčio bei ribotų galimybių gauti papildomų pajamų iš projektinės veiklos mažėja mokslininkų motyvacija dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Trečia, nepakankamas aukšto lygio šalies MTEPI infrastruktūros tarptautinis matomumas, mokslininkų užsienio kalbos, tinklaveikos ir vadybos įgūdžių stoka riboja galimybes pritraukti užsienio investicijas, užmegzti tarptautinį bendradarbiavimą bei konkuruoti MTEPI tarptautiniu lygmeniu.
 
Su vertinimo ataskaita galite susipažinti čia.