Naujienos

2019 metai

BGI Consulting atliko išlaidų peržiūrą trijose viešosios politikos srityse

2019 05 21
VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“, LR finansų ministerijos ir LR Vyriausybės kanceliarijos užsakymu BGI Consulting rengia bendrąją išlaidų peržiūrų atlikimo metodiką, kuria vadovaujantis biudžeto išlaidų peržiūros galėtų būti sistemingai atliekamos visose viešosios politikos srityse. Šios metodikos rengimo tikslais 2019 m. vasario–gegužės mėn. buvo atliktos atrinktų biudžetinių įstaigų išlaidų peržiūros trijose viešosios politikos srityse – socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros ir švietimo. Šiomis išlaidų peržiūromis siekta surasti esamų išlaidų sutaupymo galimybių, kurios leistų perteklines lėšas nukreipti svarbesniems poreikiams finansuoti.
 
Socialinės apsaugos srities išlaidų peržiūros objektas – 26 valstybinių socialinės globos įstaigų išlaidos pagrindinės veiklos sąnaudoms. Socialinės globos įstaigų išlaidų peržiūra aktuali vykstančios institucinės globos sistemos pertvarkos, kuria siekiama pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, kontekste. Sveikatos priežiūros srities išlaidų peržiūros objektas – 72 valstybės ir savivaldybių ligoninių išlaidos veiklai vykdyti reikalingoms priemonėms (vaistams, tirpalams, tvarsliavai ir medicinos pagalbos priemonėms). Ligoninių išlaidų peržiūra aktuali vykstančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų sistemos pertvarkos, kuria siekiama restruktūrizuoti ligoninių tinklą ir optimizuoti jame teikiamas paslaugas, kontekste. Švietimo srities išlaidų peržiūros objektas – 932 bendrojo lavinimo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos. Mokyklų išlaidų peržiūra aktuali, nes bendrojo lavinimo sistema kritikuojama kaip viena iš sričių, kurios rezultatai ir efektyvumas išlieka prasti, o skiriamos lėšos daugiausia naudojamos pastatams išlaikyti, o ne ugdymo kokybei gerinti.
 
Socialinės globos įstaigų ir ligoninių išlaidų peržiūrai atlikti buvo pasitelktas sofistikuotas metodas – duomenų apgaubties analizė. Jo pagalba analizuojamų įstaigų sukurtų rezultatų ir tam reikalingų finansinių išteklių santykio pagrindu buvo nustatytas socialinės globos įstaigų ir ligoninių techninis efektyvumas bei identifikuoti 2016–2018 m. santykinai efektyviausiai veikusios ir efektyvumo stokojusios įstaigos. Palyginus analizuojamų įstaigų tarpusavio efektyvumą buvo identifikuoti galimi socialinės globos įstaigų ir ligoninių išlaidų sutaupymai. Bendrojo lavinimo mokyklų išlaidų peržiūros tikslais buvo atlikta analizuojamų įstaigų techninio efektyvumo analizė, paremta sofistikuotu vienam mokiniui tenkančių mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų palyginimu pasitelkus logaritminę regresiją. Palyginus analizuojamų mokyklų vienetines aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas buvo identifikuoti galimi išlaidų sutaupymai.