Naujienos

2019 metai

BGI Consulting atliko Europos Sąjungos investicijų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio vertinimą

2019 05 17
2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. gegužės mėn. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu BGI Consulting atliko Europos Sąjungos investicijų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio vertinimą. Vertinimas buvo reikalingas siekiant tinkamai atsiskaityti Europos Komisijai ir patobulinti intervencijų jaunimo užimtumo didinimo srityje įgyvendinimą ateityje. Pagrindinis vertinimo objektas – ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto uždavinio, skirto sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio (NEET) 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, priemonės „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektai „Atrask save“ ir „Naujas startas“. Buvo siekiama įvertinti šių projektų intervencijų logiką, veiksmingumą, efektyvumą, rezultatyvumą, poveikį ir tvarumą.
 
Atliekant vertinimą buvo taikomas kaitos teorija grįstas vertinimo požiūris. Remiantis pastaruoju, pagrindiniu JUI intervencijų tikslu laikyta sėkminga NEET jaunuolių integracija į darbo rinką ir visuomenę. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, JUI intervencijos turi būtų tinkamos, veiksmingos, efektyvios, rezultatyvios ir turėti poveikį. Siekta įvertinti ne tik intervencijų pagrindinio tikslo pasiekimo mastą, bet ir šio pasiekimo tvarumą, t. y. nustatyti, ar NEET jaunuolių integracija į darbo rinką ir visuomenę yra ilgalaikė.
 
Vertinime naudoti įvairūs metodai – mokslinės literatūros, teisės aktų ir projektų įgyvendinimo stebėsenos duomenų analizė, anketinės apklausos (6 respondentų grupių – projektų teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamento Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorių, Jaunimo savanoriškos tarnybos mentorių, projektų veiklų dalyvių, Jaunimo reikalų departamento partnerių organizacijų vadovų), 6 pusiau struktūruoti interviu su 7 nacionalinio lygmens suinteresuotų pusių atstovais, 5 savivaldybių atvejo studijos, matematinė priemonės veiklų kaštų-efektyvumo analizė, 3 užsienio šalių patirties atvejo studijos.
 
Vertinimo metu apibrėžtas tipinio JUI intervencijų dalyvio paveikslas. Tai – 18–25 m. bedarbis (-ė) iki 6 mėnesių, turintis (-i) vidurinį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, nepriklausantis (-i) socialinės rizikos grupėms. Įgyvendinant jaunimo užimtumo didinimui skirtus projektus teiktos paslaugos buvo geros kokybės, tačiau nepakankamai kompleksiškos – padėjo spręsti tik daliai NEET jaunuolių kylančius iššūkius. Dauguma darbo vietų, kuriose po dalyvavimo projektų veiklose pradėjo dirbti projektų dalyviai, atitiko minimalius kokybiškos darbo vietos kriterijus. Savo ruožtu, dauguma po dalyvavimo projektų veiklose dalyvių susirastų mokymosi ir praktikos (stažuotės) atlikimo vietų taip pat buvo geros kokybės ir turėjo didelę naudą dalyviams vėliau įsitvirtinant darbo rinkoje. Trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu JUI intervencijų dalyvių išsilaikymo darbo rinkoje rodikliai yra aukšti, tačiau ilguoju laikotarpiu darbo rinkoje išsilaiko tik nuo trečdalio iki pusės visų po dalyvavimo priemonės veiklose įsidarbinusių arba savarankišką veiklą pradėjusių dalyvių. Stabiliausiai darbo rinkoje įsitvirtina pasirengę darbo rinkai bedarbiai dalyviai.
 
Galutinėje vertinimo ataskaitoje taip pat pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl JUI intervencijų logikos, veiksmingumo, efektyvumo, rezultatyvumo, poveikio ir tvarumo.