Naujienos

Archyvas

Parengta kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje prognozavimo metodika

2008 08 19

BGI Consulting kartu su užsienio partneriais iš Švedijos ir Suomijos parengė kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognozavimo metodiką ir kvalifikacijų poreikio prognozes 2008 – 2012 metams.

Užsienio partnerių dalyvavimas projekte užtikrino sklandų tarptautinės patirties prognozuojant darbo rinką ir kvalifikacijų poreikį perėmimą. Buvo detaliai analizuota ir remtasi ilgametę patirtį šioje srityje turinčių šalių Švedijos, Suomijos ir Olandijos prognozavimo metodikomis ir modeliais.

Siekiant minimizuoti kiekvieno prognozavimo metodo trūkumus ir panaudoti jų privalumus, prognozavimo metodikoje tarpusavyje derinami trys pagrindiniai prognozavimui skirti metodai: ekonometrinis modeliavimas, įmonių apklausa ir sektorių ekspertų vertinimai.

Metodika yra realizuota sukuriant taikomajam prognozavimui skirtą elektroninių skaičiuoklių aplinkoje veikiantį modelį. Elektroninių skaičiuoklių aplinkoje veikiantis Modelis realizuoja Metodikos gyvybingumo principą ir leidžia įgyvendinti kvalifikacijų poreikio prognozavimo veiklas sprendžiant darbo rinkos ir švietimo sistemos suinteresuotųjų institucijų uždavinius.

Viena iš Metodikos dalių yra galimybių studija su rekomendacijomis kokios institucijos ir kaip galėtų vykyti prognozavimą pagal parengtą Metodiką ir kaip viešojo administravimo institucijos galėtų panaudoti parengtus prognozavimo rezultatus.

Galutinis modelio rezultatas – kvalifikacijų poreikis 2008-2012 metais, kuris susidaro dėl to, kad, pirma, augant ekonomikai formuojasi naujų darbuotojų paklausa (paklausa dėl plėtros) ir, antra, atskaitos metais dirbę darbuotojai prognozuojamu laikotarpiu išeis iš darbo rinkos dėl natūralios kaitos, pasitraukimo į pensiją ir emigracijos faktorių ir todėl juos reikės pakeisti naujais darbuotojais (paklausa dėl kaitos).

Reikia pažymėti, kad tokios apimties, sisteminis kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje prognozavimas viso šalies ekonomikos mastu atliekamas pirmą kartą. Metodika apima visą darbo rinką, suskaidant ją į 28 ekonomikos sektorius. Tai leidžia nagrinėti Lietuvos darbo rinką kaip visumą ir matyti kvalifikacijų poreikius bei jų pokyčius iš esmės.

Tyrimo užsakovas – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.