Veikla

BGI Consulting vykdo nacionalinius ir tarptautinio lygmens taikomuosius viešosios politikos ir ekonomikos tyrimus, kurie prisideda prie geresnio reguliavimo, tinkamo valstybės investicijų planavimo ir efektyvaus viešosios politikos įgyvendinimo.

BGI veiklos principai - Parnerystė, Pagrįstumas, Pasitikėjimas
Atgal

Sanglaudos politikos tyrimai

ES sanglaudos politika yra pagrįsta ekonominės, socialinės ir teritorinės regionų sanglaudos siekiu. Įgyvendinant veiksmus, kurių tikslas mažinti Europos regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, ir stiprinant teigiamą sanglaudos politikos poveikį, siekiama, kad ES, nacionaliniu, regioniniu bei vietiniu lygiu būtų priimami įrodymais grįsti sprendimai. Šiuolaikinė įrodymais grįsta viešoji politika neatsiejama nuo vertinimų, atliekamų tiek planuojant galimas intervencijas (ex-ante), tiek jas jau įgyvendinus (ex-post). 
 
BGI Consulting teikia analizės ir konsultacijų paslaugas vietinio, regioninio, nacionalinio bei supranacionalinio lygmens viešojo sektoriaus institucijoms. BGI Consulting atlieka taikomuosius tyrimus ir vertinimus visuose sanglaudos politikos įgyvendinimo etapuose – planuojant viešosios politikos darbotvarkę, formuojant viešosios politikos sprendimus, įgyvendinant priimtus sprendimus ir vertinant tikslų pasiekimo laipsnį bei poveikį (plačiau Patirtis). Atliekami tyrimai leidžia identifikuoti esamas problemas ir prisideda ieškant proporcingų priemonių joms spręsti bei priimant įrodymais grįstus sprendimus.
 
Sanglaudos politikos tyrimai atliekami pasitelkiant aktualiausius mokslinius pasiekimus, įvertinant praeities pamokas, o taip pat plačiai taikant suinteresuotų pusių įtraukimo technikas. Vertinant būsimų viešųjų investicijų poveikį, pasitelkiant tokius metodus kaip makroekonominis modeliavimas, sąnaudų ir naudos analizė, siekiama nustatyti priežastinius ryšius tarp suplanuotų intervencijų ir pageidaujamo socialinio ir ekonominio poveikio bei įvertinti intervencijų tinkamumą identifikuotoms problemoms spręsti. Vertinant jau įgyvendintų intervencijų poveikį ir taikant tokius tyrimo metodus kaip teorija grįstas vertinimas, kontrafaktinė analizė, tiesioginių ir netiesioginių naudos gavėjų nuomonės tyrimai, siekiama nustatyti įvykusius socialinius ir ekonominius pokyčius bei išskirti analizuojamos viešosios intervencijos įtaką šių pokyčių atsiradimui (plačiau Metodai).