Naujienos

Atgal

Naujiena

BGI Consulting atliko ES investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriems ūkio sektoriams vertinimą

2022 01 31
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu 2021 m. kovo mėn. – 2022 m. sausio mėn. BGI Consulting atliko ES investicijų poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiriems ūkio sektoriams vertinimą.
 
Atlikto vertinimo tikslas – nustatyti prognozuojamą 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų poveikį Lietuvos makroekonominiams rodikliams ir atskiroms viešosios politikos sritims bei ūkio sektoriams. Siekiant pagrindinio vertinimo tikslo, įgyvendinti trys vertinimo uždaviniai: 1) įvertintas 2014–2020 m. ES investicijų poveikis Lietuvos ūkiui, nustatant makroekonominių rodiklių pokyčius dėl ES struktūrinių fondų (poveikis (BVP), užimtumui, nedarbo lygiui ir kt.); 2) įvertintas 2014–2020 m. ES investicijų poveikis viešosios politikos sritims (atsižvelgiant į 2014–2020 m. veiksmų programos (2014–2020 m. VP) prioritetus) bei ūkio sektoriams, detaliai išanalizuojant ne mažiau kaip 2 sritis (statybų sektorius; užimtumas ir darbo rinka); 3) įvertintas 2021–2027 m. planuojamų ES investicijų poveikis šalies lygiu ir pagal viešosios politikos sritis bei ūkio sektorius, nustatant makroekonominių rodiklių pokyčius dėl ES struktūrinių fondų (poveikis BVP, užimtumui, nedarbo lygiui ir kt. rodikliams (detaliai išanalizuojant statybų sektorių). Atliktas vertinimas apima tiek ex–post vertinimo elementus, kai nustatomas jau įgyvendintų (dalies 2014–2020 m. ES investicijų) poveikis, tiek ex–ante vertinimo elementus, kai nustatomas dar tik planuojamų įgyvendinti (dalies 2014–2020 m. ES investicijų bei 2021–2027 m. ES investicijų) tikėtinas poveikis.
 
Atlikto vertinimo objektą sudaro trys investicijų paketai: 1) 2014–2020 m. finansinio laikotarpio ES investicijos (apimtis – 7,3 mlrd. Eur); 2) REACT–EU investicijos, įgyvendinamos pagal 2014–2020 m. VP 13 ir 14 prioritetus (apimtis –273,7 mln. Eur); 3) 2021–2027 m. finansinio laikotarpio planuojamos ES investicijos (apimtis – 6,2 mlrd. Eur). Vertinimo objektas buvo analizuojamas pagal poveikio, investavimo efektyvumo ir investicijų tvarumo vertinimo kriterijus.
 
Atliekant šį vertinimą, buvo pasitelkti sofistikuoti vertinimo metodai, leidžiantys išskirti ir kvantifikuoti būtent analizuotomis investicijomis sukurtą poveikį – makroekonominis modeliavimas ir kontrafaktinio poveikio vertinimas. Pasitelkiant makroekonominio modeliavimo (taikytas EK vystomai HERMIN modelių šeimai priklausantis, Lietuvos kontekstui adaptuotas HERLIT modelis) metodą buvo įvertintas 2014–2020 m. ES investicijų poveikis bei 2021–2027 m. planuojamų ES investicijų tikėtinas poveikis pagrindiniams Lietuvos makroekonominiams rodikliams (bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo komponentai, užimtumas, darbo užmokestis ir kt.). Papildomai įvertintas atskirų valstybės veiklos sričių (VVS) investicijų poveikis, poveikis atskiruose ūkio sektoriuose bei šalies regionuose (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos), investicijų efektyvumas ir tvarumas. Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodas taikytas analizuojant 2014–2020 m. ES fondų lėšomis finansuotų 5 aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) projektų poveikį šių projektų dalyvių užimtumui ir darbo užmokesčio lygiui. Papildomai detaliau analizuotas 2014–2020 m. ES investicijų poveikis statybų sektoriui. Vertinimo metu, be kitų metodų, atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė, stebėsenos ir statistinių duomenų analizė, 7 pusiau struktūruoti interviu, teorija grįstas vertinimas, ekspertinis vertinimas.
 
Atlikto vertinimo rezultatai parodė, kad tiek 2014–2020 m., tiek 2021–2027 m. ES fondų investicijos turi ir ateityje turės reikšmingą poveikį Lietuvos BVP.  Akumuliuotas realaus BVP prieaugis dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų per visą analizuojamą laikotarpį (2014–2035 m.) bus lygus 15 953, 74 mln. Eur, o vidutiniškai kasmet realus BVP bus 1,63 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi be investicijų. Investicijų įgyvendinimo piko metais (2021 m.) Lietuvos realus BVP modeliuojamas 6,06 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi be ES investicijų, o 0,5 proc. šio poveikio gali būti priskirtini REACT-EU investicijų paketo poveikiui.
 
2021–2027 m. ES investicinis paketas, modeliuojama, lems akumuliuotą 11 023,67 mln. Eur realaus BVP prieaugį analizuojamu laikotarpiu (2021–2042 m.). Dėl šio investicinio paketo įgyvendinimo analizuojamu laikotarpiu, prognozuojama, realus BVP bus vidutiniškai 1 proc. didesnis kasmet. Santykinai mažesnis 2021–2027 m. investicinio paketo poveikis realiam BVP (ir kitiems makroekonominiams rodikliams), lyginant su 2014–2020 m. investicinio paketo poveikiu, yra nulemtas mažesnės bendros investicijų apimties ir su kiekvienu investiciniu laikotarpiu augančios BVP bazės.
 
Abiejų laikotarpių investicijos teigiamą poveikį turės ir užimtumo lygiui bei atlyginimams. Modeliuojama, kad 2014–2020 m. ES investicijos analizuojamu laikotarpiu sukurs vidutiniškai 13,03 tūkst. darbo vietų, o vidutinis darbo užmokestis bus vidutiniškai 2,64 proc. aukštesnis kasmet visu analizuojamu laikotarpiu (2014–2035 m.). 2021–2027 m. ES investicijos, prognozuojama, sukurs vidutiniškai 7,49 tūkst. naujų darbo vietų ir lems vidutiniškai 1,53 proc. didesnį vidutinį atlyginimą šalyje kasmet visu analizuojamu laikotarpiu (2021–2042 m.).
 
Su galutiniais vertinimo produktais galima susipažinti čia
 
Vertinimas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, 12 prioritetą „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“.