Naujienos

2016 metai

BGI Consulting atliko lyčių lygybės skatinimo politkos veiksmų vertinimą

2016 06 30

BGI Consulting atliko lyčių lygybės mokymų ir proaktyvių veiksmų, organizuotų įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (ŽIPVP) I prioriteto priemones, efektyvumo, rezultatyvumo ir poveikio vertinimą.

2007–2013 m. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendino šešias ŽIPVP I prioriteto priemones (,,Socialinio dialogo skatinimas“ (VP1-1.1-SADM-02-K), ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (VP1-1.1-SADM-01-K), ,,Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ (VP1-1.1-SADM-11-V), „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ (VP1-1.2-SADM-05-V), „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (VP1-1.3-SADM-02-K) ir ,,Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (VP1-1.3-SADM-01-K)), kurių projektų finansavimo sąlygų aprašuose buvo nustatytas pageidavimas ar reikalavimas organizuoti mokymus ir (arba) kitus proaktyvius veiksmus, skatinančius lyčių lygybę.

Pagrindinis atlikto vertinimo tikslas buvo nustatyti šių ŽIPVP I prioriteto priemonių projektų įgyvendinimo metu organizuotų lyčių lygybės mokymų ir kitų proaktyvių veiksmų efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, siekiant patobulinti lyčių lygybės skatinimo mokymus ir kitus proaktyvius veiksmus projektuose, įgyvendinančiuose ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemones 2014–2020 m. laikotarpiu.

Įgyvendinant vertinimo uždavinius pasitelkti įvairūs vertinimo metodai, įskaitant dokumentų, antrinių šaltinių ir stebėsenos duomenų analizę, projektų vykdytojų ir projektų veiklų dalyvių apklausas, atvejo studijas, apskritojo stalo diskusiją ir teorija grįstą poveikio vertinimą.

Atlikus vertinimą buvo nustatytas pasirinkto lyčių lygybės skatinimo modelio, taikyto įgyvendinant ŽIPVP I prioriteto priemones, mastas ir rezultatyvumas, įvertinta taikytų lyčių lygybės skatinimo priemonių turinio ir pateikimo kokybė, efektyvumas bei poveikis. Taip pat buvo išanalizuota užsienio šalių patirtis integruojant lyčių lygybės skatinimo veiklas į ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones ir projektus bei pateiktos rekomendacijos dėl lyčių lygybės skatinimo modelio tobulinimo ir efektyvumo padidinimo 2014–2020 m. laikotarpiu.

Vertinimo rezultatai buvo pristatyti suinteresuotoms šalims 2016 m. balandžio 29 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio pristatymo renginio metu ir pateikti vertinimo ataskaitoje.

Vertinimas atliktas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.