Naujienos

2016 metai

BGI Consulting atliko 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje vertinimą

2016 09 01

BGI Consulting atliko 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje vertinimą.

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pagrindu trys šalys donorės – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija – teikia finansinę paramą ekonomiškai silpnesnėms arba naujai prisijungusioms Rytų, Vidurio ir Pietų Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms. Pagrindiniai Finansinių mechanizmų tikslai – prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų EEE mažinimo bei stiprinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir šalių paramos gavėjų. 2009–2014 m. programavimo laikotarpiu Lietuvai skirtos Finansinių mechanizmų lėšos sudarė 84 mln. Eur. Jų pagrindu finansuota 14 programų, iš kurių 12 (82,4 mln. Eur) administruoja Lietuvos institucijos.

Pagrindinis atlikto vertinimo tikslas – įvertinti 2009–2014 m. Finansinių mechanizmų įgyvendinimo procesą, tinkamumą, efektyvumą ir rezultatyvumą bei pateikti rekomendacijas Finansinių mechanizmų įgyvendinimo tobulinimui. Vertinimas apėmė tris pagrindinius Finansinių mechanizmų įgyvendinimo aspektus –intervencijas, administravimo sistemą ir dvišalius santykius.

Įgyvendinant vertinimo uždavinius pasitelkti įvairūs vertinimo metodai, įskaitant dokumentų, antrinių šaltinių ir stebėsenos duomenų analizę, ekspertinį ir teorija grįstą vertinimą, 7 respondentų grupių (Finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų, programų partnerių iš šalių donorių, projektų vykdytojų, projektų partnerių iš šalių donorių, paramos negavusių pareiškėjų, NBF projektų vykdytojų ir jų partnerių) anketines apklausas ir 13 pusiau struktūruotų interviu su 27 Finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atstovais.

Atlikus vertinimą buvo nustatytas 12 Finansinių mechanizmų programų intervencijų tinkamumas, suderinamumas, rezultatyvumas ir pakankamumas, Finansinių mechanizmų administravimo sistemos efektyvumas, išanalizuota dvišalių santykių Finansinių mechanizmų kontekste įtaka bendradarbiavimo masto tarp Lietuvos ir šalių donorių pokyčiams, bendrų rezultatų kūrimui bei abipusio pažinimo ir supratimo pokyčiams.

Vertinimo rezultatai buvo pristatyti suinteresuotoms šalims 2016 m. liepos 12 d. LR finansų ministerijoje vykusio pristatymo renginio metu ir pateikti vertinimo ataskaitoje.

Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu.