Naujienos

2021 metai

BGI Consulting atliko ESPON BusDEV: verslo vystymo galimybių ES išorės sienos regione „Ežerų kraštas“ tyrimą

2021 03 01
ESPON ir Euroregiono „Ežerų kraštas“ sekretoriato užsakymu 2019 m. gruodžio mėn. – 2021 m. vasario mėn. tarptautinis tyrėjų koncorciumas (Spatial Foresight (Liuksemburgas),  LIDEEA  Development Actions (Rumunija), BGI Consulting (Lietuva) atliko tyrimą „Business Development Opportunities at External EU Borders“ (liet.: „Verslo vystymo galimybių ES išorės sienų regionuose“). Koncorciumo nariai tyrimą atliko apie skirtingus ES išorės sienos regionus: Spatial Foresight ekspertai analizavo Latgalės regioną (Latvija), LIDEEA  Development Actions – Rumunijos ir Moldovos pasienio regioną. BGI Consulting atliktos tyrimo dalies objektas: Euroregionui „Ežerų kraštas“ priklausančios Utenos  Anykščių, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Švenčionių, Utenos, Visagino ir Zarasų rajonų savivaldybės (čia ir toliau – Regionas).
 
Pagrindinis ESPON vertinimo Lietuvoje tikslas – išanalizuoti Euroregiono „Ežerų kraštas“ verslo aplinkos vystymosi tendencijas per pastaruosius 10 m., identifikuoti, kokią įtaką regiono konkurencingumui turi jo geografinis artumas sienai su Baltarusija, vykdomos savivaldybės lygmens ir 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų verslo paramos priemonės, ir nustatyti galimas viešųjų intervencijų kryptis, kurios užtikrintų tvarų regiono vystymąsi ateityje.
 
Vertinimo metu atlikta socio-ekonominė išteklių analizė atskleidė, kad Euroregiono „Ežerų kraštas“(Utenos  Anykščių, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Švenčionių, Utenos, Visagino ir Zarasų rajonų savivaldybės) (čia ir toliau – Regionas) verslo konkurencingumo situacija yra prastesnė nei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagrindinės tai lemiančios priežastys: santykinai žemas Regiono verslumo lygis, prasta demografinė situacija bei žemas investicijų lygis. Nepaisant to, ES struktūrinių fondų investicijos, orientuotos į verslumo didinimą, daugeliu atveju yra mažesnės nei visoje šalyje.  Atlikta ES struktūrinių fondų investicijų, orientuotų į verslumo ir produktyvumo didinimą, analizė parodė, kad nors faktinė verslo konkurencingumo situacija yra prastesnė nei visoje šalyje, šių priemonių investicijų lygis yra žemesnis nei visoje šalyje. Regione yra santykinai didesnės Lietuvos kaimo plėtros programos 2014­–2020 m. laikotarpio priemonių investicijos nei visoje šalyje. Tai pagrįstina faktu, kad žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorius analizuojamoje teritorijoje sudaro didesnę regiono ekonomikos dalį. Taip pat fiksuojamas mažesnis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, orientuotų į konkurencingumo didinimą, investicijų lygis nei visoje šalyje. Pagrindinės  identifikuotos žemo investicijų lygio priežastys: verslo subjektų nežinojimas apie esamas paramos priemones, Regiono verslo subjekto poreikių neatliepia taikomos investicijų sąlygos, absorbcijos potencialas regione yra santykinai mažas. Remiantis vertinimo metu atlikta socio-ekonomine analize, apklausos bei fokusuotos grupinės diskusijos rezultatais, numatoma, kad didžiausią įtaką Regiono ekonominiam augimui naujoje ES finansinėje perspektyvoje turės ketvirtoji pramonės revoliucija ir skaitmenizacija, didėjanti regioninė atskirtis, senėjanti visuomenė, didėjantis visuomenės neaktyvumas ir nedarbas.
 
Vertinimo metu buvo pasitelkti įvairūs duomenų rinkimo ir analizės metodai: dokumentų analizė, antrinių šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė, stebėsenos duomenų analizė, viešai prieinamos informacijos analizė, pusiau struktūruoti interviu, euro-regiono „Ežerų kraštas“ socio-ekonominės situacijos, verslo aplinkos ir konkurencingumo analizės tikslais atlikta anketinė viešojo ir privataus sektoriaus atstovų apklausa, suorganizuota fokusuota grupinė diskusija su valdžios ir verslo atstovais, ekspertinis vertinimas.
 
ESPON yra Europos Bendrijos iniciatyvos INTERREG III programa, inicijuota ir koordinuojama Europos teritorijų planavimo komiteto. Programa skirta šalių narių bendradarbiavimui Europos teritorijų planavimo srityje. Pagrindinis ESPON programos tikslas – stiprinti ES Sanglaudos politikos ir kitų sektorių politikos, Europos struktūrinių fondų investicijų programų bei nacionalinės ir regioninės teritorinės plėtros politikos veiksmingumą kaupiant, skleidžiant ir skatinant vertinti teritorinius duomenis.
 
Su atliktu vertinimu glima susipažinti čia.