Naujienos

2021 metai

BGI Consulting ekspertai įvykdė strateginių veiklos planų rengimo pagal naują strateginio valdymo metodiką mokymus viešojo sektoriaus įstaigų specialistams

2021 03 24
Šiuo metu šalyje vykdoma strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, kuria siekiama, kad valstybės strateginiai tikslai būtų suderinti su finansinėmis galimybėmis, o sprendimų priėmėjai aiškiai žinotų ilgalaikius uždavinius ir turimus išteklius. 2020 m. balandžio mėn. priėmus naują Strateginio valdymo įstatymą pradėtas į rezultatus orientuotos strateginio valdymo sistemos kūrimas ir plėtra, sudarant prielaidas ilgalaikei ir darniai valstybės pažangai, efektyviam valdžios sektoriaus finansų planavimui bei panaudojimui.
 
Pertvarkos metu valstybės biudžeto planavimas yra glaudžiai siejamas su valstybės strateginiu planavimu, keičiant biudžeto programų formatą ir atskiriant pažangai bei tęstinei veiklai skiriamas lėšas. Siekiant tinkamai įgyvendinti valstybės strateginio valdymo ir biudžeto valdymo pertvarką bei supažindinti viešojo sektoriaus įstaigas su numatomais pokyčiais, BGI Consulting ekspertai, kartu su VšĮ „Centrine projektų valdymo agentūra“ bei LR finansų ministerija įgyvendino 8 mokymų sesijas, skirtas strateginių veiklos planų rengimo pagal naują strateginio valdymo metodiką pristatymui ir aptarimui.
 
Mokymuose viešojo sektoriaus įstaigų (LR Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, kitų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų) specialistams buvo pristatyta nauja strateginio valdymo dokumentų sistema,  pristatytos pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų atskyrimo gairės su praktiniais pavyzdžiais bei 2022–2024 m. laikotarpio strateginių veiklos planų rengimo tvarka. Po mokymų jų dalyviams toliau teikiama konsultacinė pagalba.
 
Mokymai įgyvendinti remiantis 2020 m. rugpjūčio mėn. 14 d. tarp UAB „BGI Consulting“ ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūros“ sudaryta sutartimi dėl „Konsultacinių ekspertinių paslaugų pasirengimui naujai valstybės biudžeto planavimo tvarkai“.