Naujienos

2020 metai

BGI Consulting atliko ES fondų investicijų poveikio ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui vertinimą

2020 11 13
2020 m. balandžio – spalio mėn.  LR finansų ministerijos užsakymu BGI Consulting atliko Europos Sąjungos fondų investicijų poveikio Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui vertinimą.
 
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (BJRS) priimta 2009 m. birželio 10 d. siekiant stiprinti bendradarbiavimą Baltijos jūros regione, siekiant įveikti bendrus iššūkius ir realizuoti bendrą regiono potencialą. BJRS apima makroregioną aplink Baltijos jūrą, kurį sudaro su Baltijos jūra besiribojančios 8 ES valstybės narės (Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Suomija, Švedija ir Vokietija) ir 4 kitos valstybės – 2 EEE šalys (Islandija ir Norvegija) ir 2 kaimyninės valstybės (Baltarusija ir Rusija). Vertinimu buvo siekiama nustatyti, kaip Lietuvoje ES fondai ir kiti finansavimo šaltiniai prisidėjo prie BJRS įgyvendinimo visu strategijos gyvavimo laikotarpiu (nuo 2009 m.).
 
Vertinimo metu nustatyta, jog nors BJRS neturi atskiro finansavimo, 2009–2020 m. laikotarpiu strategijai aktualios intervencijos Lietuvoje buvo finansuotos bent 41 skirtingo finansavimo šaltinio lėšomis. Lietuvos projektų vykdytojai, vieni ar su užsienio partneriais, dalyvavo daugiau kaip 2,7 tūkst. prie strategijos įgyvendinimo prisidėjusių projektų, kurių bendra finansinė apimtis viršijo 5,6 mlrd. EUR. Finansiniu požiūriu Lietuvoje BJRS aktualios intervencijos labiausiai prisidėjo prie strategijos politikos sričių „Transportas“, „Maistinės medžiagos“ ir „Pavojingos medžiagos“ bei „Energetika“, tačiau politikos srityse „Bioekonomika“ ir „Inovacijos“ įgyvendinti projektai pasižymėjo santykinai stipriau išreikšta bendradarbiavimo Baltijos jūros regione dimensija. BJRS aktualios intervencijos prie strategijos įgyvendinimo daugiausiai prisidėjo atsitiktinai ir netiesiogiai, tačiau sukūrė įvairiapusę naudą skirtingiems Lietuvos ekonomikos sektoriams ir visuomenės grupėms. Ilguoju laikotarpiu Lietuvos subjektų įgyvendinti BJRS aktualūs projektai santykinai didžiausią naudą kūrė transporto, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo, elektros ir dujų tiekimo bei mokslinės veiklos sektoriams, kurių rėmuose naudos gavo verslas, gyventojai, elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo operatoriai, švietimo ir mokslo institucijos bei mokslininkai.
 
Vis dėlto, nesant strategijos tikslinio finansavimo šaltinio politinis dėmesys BJRS įgyvendinimui Lietuvoje yra sąlyginai mažas, o jos įgyvendinimo koordinavimo sistema šalyje yra neefektyvi. Tiek instituciniame lygmenyje, tiek visuomenėje trūksta informuotumo apie galimų BJRS aktualių projektų finansavimo šaltinių įvairovę, todėl prieinamų investicinių programų lėšų panaudojimas strategijos įgyvendinimui yra nepakankamai efektyvus, o BJRS pridėtinė vertė planuojant ir įgyvendinant investicijas Lietuvoje yra maža. Vertinimo rezultatų pagrindu BGI Consulting ekspertai suformulavo strateginius siūlymus ir rekomendacijas, skirtus paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant Baltijos jūros regiono problemas 2021–2027 m. laikotarpiu.
 
Vertinimo metu buvo pasitelkti įvairūs duomenų rinkimo ir analizės metodai: dokumentų analizė, antrinių šaltinių analizė, stebėsenos duomenų analizė, viešai prieinamos informacijos analizė, pusiau struktūruoti interviu, intervencijų logikos analizė, lyginamoji analizė, metaanalizė, ekspertinis vertinimas bei atvejo studijos.
 
Su vertinimo ataskaita galite susipažinti čia.