Naujienos

2019 metai

BGI Consulting dalyvavo atliekant vertinimą, skirtą vystyti ERPF ir SF intervencijų rodiklius po 2020 m.

2019 12 10

Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktorato (angl. DG REGIO) užsakymu tarptautinis konsorciumas (SWECO (Švedija), t33 (Italija), ÖIR (Austrija), Nordregio (Švedija), Berman Group (JAV), Spatial Foresight (Liuksemburgas)) ir nacionaliniai ekspertai atliko vertinimą, skirtą vystyti bendrų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) intervencijų rodiklius po 2020 m.

Pagrindinis atliekamo tyrimo tikslas – patobulinti dabartinį bendrų rezultatų rodiklių sąrašą ir įvertinti galimybę įvesti bendrus tiesioginių rezultatų rodiklius ERPF ir SF intervencijoms po 2020 m.

Tyrime įvertinama galimybė išplėsti dabartinį bendrų rezultatų rodiklių sąrašą ir galimybės sukurti bendrų tiesioginių rezultatų rodiklių sąrašą ERPF ir SF intervencijoms po 2020 m.. Vertinimas apima 355 2014-2020 m. laikotarpio veiksmų programas, kurių finansavimo suma siekia 350 mlrd. Eur. Šis tyrimas grindžiamas 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu ir yra paremtas kitomis programavimo patirtimis, įgytomis Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų sistemoje ir už jos ribų.

Vertinimo veiklos apima visus 2014-2020 m. laikotarpio teminius tikslus – prioritetus:

 1. Stiprinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas;
 2. Gerinti prieigą prie informacijos ir ryšių technologijų (IRT), galimybę jomis naudotis bei jų kokybę;
 3. Stiprinti MVĮ konkurencingumą;
 4. Remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;
 5. Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir valdymą;
 6. Saugoti aplinką ir skatinti efektyvų išteklių naudojimą;
 7. Skatinti tvarų transportą ir gerinti tinklo infrastruktūras;
 8. Skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą, remti darbo jėgos judumą;
 9. Skatinti socialinę integraciją, kovoti su skurdu ir bet kokia diskriminacija;
 10. Investuoti į švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą;
 11. Gerinti viešojo administravimo efektyvumą.

Vertinimo metu, be kitų metodų, tai pat buvo atliekama literatūros ir teisės aktų apžvalga, 2014–2020 m. Bendrųjų ir konkrečių programų rezultatų rodiklių analizė, konsultacijos su administracinėmis įstaigomis bei vadovaujančiomis institucijomis.

Vertinimo rezultatai pateikiami dvejose ataskaitose: pirmoji apima 1, 3, 4, 5 ir 6 tematinius prioritetus, o antroji – 2, 7, 8, 9, 10, 11 prioritetus. Su vertinimo rezultatais galite susipažinti čia.