Naujienos

2020 metai

BGI Consulting atliko institucinės globos Pertvarkos I-ojo etapo vertinimą

2020 04 09
2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. balandžio mėn. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu BGI Consulting, kartu su partneriais UAB „Contextus“, atliko institucinės globos Pertvarkos I-ojo etapo vertinimą. 
 
Institucinės globos pertvarka apima perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia ir tėvų globos netekusiems vaikams. Pertvarkos strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
 
Institucinės globos pertvarkos I-ojo etapo (2014–2019 m.) vertinimas apėmė penkis uždavinius. Pirma, įvertintas bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN) gyvenančių tėvų globos netekusių vaikų socialinių įgūdžių ir gyvenimo kokybės pokytis. Vertinime dalyvavo 205 tėvų globos netekę vaikai, gyvenantys 36 BVGN. Antra, įvertintas grupinio gyvenimo namuose (GGN) ir apsaugotame būste (AB) gyvenančių asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia socialinių įgūdžių ir gyvenimo kokybės pokytis. Vertinime dalyvavo 113 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia, gyvenančių 13 GGN ir 6 AB. Trečia, įvertinta naujas bendruomenines paslaugas teikiančių (BVGN, GGN ir AB dirbančių) darbuotojų kompetencija ir motyvacija. Vertinimo metu analizuoti 104 socialinių darbuotojų kompetencijos įsivertinimai ir 75 šių darbuotojų vadovų atlikti jų kompetencijos įvertinimai, vertinta 45 socialinių darbuotojų motyvacija. Ketvirta, įvertintas 24 GGN asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia teikiamų paslaugų efektyvumas. Penkta, įvertinta institucinės globos pertvarkos įgyvendinimo pažanga, analizuojant naujų formų bendruomeninių paslaugų pertvarkos tikslinėms grupėms reglamentavimą, prieinamumą ir teikimo patirtį.
 
Vertinimo metu taikytas didelis skaičius įvairių duomenų rinkimo ir analizės metodų – interviu, anketinės apklausos, tyrimo aplinkos ir socialinių interakcijų stebėjimas, dokumentų ir antrinių šaltinių analizė, stebėsenos duomenų, statistinė ir lyginamoji analizė, metaanalizė ir ekspertinis vertinimas, reprezentatyvi gyventojų apklausa, fokusuotos grupinės diskusijos.
 
Galutinėje vertinimo ataskaitoje pateiktos vertinimo išvados ir jų pagrindu suformuluotos rekomendacijos institucinės globos pertvarkos II-ajam etapui.
 
Su vertinimo ataskaita galite susipažinti čia.