Naujienos

2019 metai

BGI Consulting atliko ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto uždavinio įgyvendinimo pažangos vertinimą

2019 04 12
2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. balandžio mėn. LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu BGI Consulting atliko ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto uždavinio, skirto pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, vertinimą. Buvo siekiama įvertinti investavimo pagal 8 prioriteto uždavinį tinkamumą, nustatyti šio uždavinio administravimo tobulintinas kryptis ir investavimo perspektyvas, taip pat – įvertinti miestų vietos veiklos grupių (VVG) institucinius pajėgumus ir joms nustatytų užduočių atlikimo kokybę. Vertinimo objektą sudarė minėto 8 prioriteto uždavinio priemonės, nukreiptos į vietos plėtros strategijų rengimą, įgyvendinimą ir jų įgyvendinimo administravimą.
 
Atliekant vertinimą ir jo pagrindu formuluojant išvadas bei rekomendacijas buvo remiamasi pagrindiniais bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) principais, pirmiausiai – „iš apačios į viršų“ vietos plėtros politikos įgyvendinimu, atsižvelgiant į vietos poreikius ir galimybes, socialines ir kultūrines ypatybes. Vertintojai laikėsi požiūrio, kad vietos plėtros strategijų rengimas ir įgyvendinimas turi būti patikėtas VVG, atstovaujančioms bendruomenės interesus, o pačios vietos plėtros strategijos turėtų reaguoti į vietos poreikius, taikydamos inovatyvias plėtros priemones. Vertinimo metu buvo siekiama nustatyti parengtų vietos plėtros strategijų poveikį miestų ir regionų socialinei ir ekonominei plėtrai, jas rengusių VVG pajėgumus, gebėjimus ir vaidmenį bendruomenėje.
 
Vertinime naudoti įvairūs metodai – antrinių šaltinių, teisės aktų, vietos veiklos projektų įgyvendinimo stebėsenos duomenų ir Lietuvos statistikos departamento pateikiamų statistinių rodiklių analizė, anketinės apklausos (miesto VVG, regionų plėtros tarybų sekretoriatų, savivaldybių administracijų ir vietos plėtros projektų vykdytojų atstovų), interviu (su atsakingų institucijų, miestų VVG ir vietos plėtros projektus įgyvendinančių organizacijų atstovais) ir atvejo studijos (Šiaulių mieste įgyvendinamų socialinės atskirties mažinimui skirtų vietos plėtros projektų bei Mažeikių mieste įgyvendinamų gyventojų užimtumo ir verslumo skatinimui skirtų vietos plėtros projektų).
 
Vertinimo metu nustatyta, jog miesto VVG tinkamai atlieka savo funkcijas ir užtikrina vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, tačiau stokoja finansinių išteklių, reikalingų užtikrinti kokybišką organizacijos veiklą ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Vietos plėtros projektų atrankos ir įgyvendinimo procesai sukuria papildomą administracinę naštą šių projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Dalis vietos plėtros projektų yra gana standartiniai ir atkartoja miestuose įprastai prieinamas paslaugas, todėl nesuteikiama galimybės bendruomenei pasiūlyti tematiškai ir kokybiškai naujas paslaugas. Tai iš dalies kompensuoja savanorių įsitraukimas įgyvendinant vietos plėtros projektus, kuris prisideda prie bendruomeninių ryšių ir savipagalbos stiprėjimo bei leidžia bendruomenei pasiūlyti alternatyvias paslaugas.
 
Galutinėje vertinimo ataskaitoje taip pat pateiktos rekomendacijos dėl VVG vaidmens pokyčių ir šių organizacijų stiprinimo bei vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimo tobulinimo.