Naujienos

2018 metai

BGI Consulting atliko ES investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės indekso pokyčiams vertinimą

2018 11 28

2018 metų gegužės – spalio mėnesiais BGI Consulting LR Finansų ministerijos užsakymo atliko Europos Sąjungos investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės pokyčiams vertinimą.  Vertinimo tikslas – optimizuoti investicijas į regionų plėtrą, aktualizuojant gyvenimo kokybės indekso ir jį sudarančių subindeksų reikšmes. Tikslui pasiekti buvo keliami uždaviniai, apimantys 2016 m. atlikto ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo metu sudaryto gyvenimo kokybės indekso (toliau – GKI) reikšmių atnaujinimą; ESI fondų investicijų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą sąsajų su GKI subindeksais įvertinimą; ir GKI pritaikomumo investicijų į regionus planavimui, stebėsenai ir poveikio vertinimui analizę.

Atlikto vertinimo metu buvo perskaičiuotos GKI 2007–2016 m. (atskirų GKI subindeksų atveju ir 2017 m.) rodiklių reikšmės ir subindeksų bei GKI įverčiai, parengti interaktyvūs žemėlapiai, nustatyta GKI naudojimo praktika ir potencialas bei pasiūlytas atnaujintas gyvenimo kokybės indeksas, orientuotas į gyventojų pasiekimus. Bendrai šalies mastu GKI įvertis analizuojamu 2007–2016 m. laikotarpiu gerėjo – 2007 m. jis buvo 39,8 balo, o 2016 m. jau 55,4 balo. Indekso reikšmės taip pat didėjo kiekvienoje savivaldybėje atskirai, nors tarp atskirų savivaldybių pastebimi gana ryškūs GKI dinamikos skirtumai.

GKI sudarantys rodikliai (kai kurie pavieniai rodikliai, o taip pat ir bendra rodiklių sistema) turi keletą esminių trūkumų, kurie apriboja korektišką GKI naudojimą planuojant, stebint ir vertinant viešąsias investicijas į šalies regionus. Siekiant sustiprinti vadovaujančiosios institucijos pastangas turėti su gyvenimo kokybės stebėsena susijusį instrumentą, vertinimo metu buvo atlikti papildomi darbai ir pasiūlyta, kokius GKI rodiklius reikėtų pakeisti bei kokiais papildyti, kad gyvenimo kokybės rodiklių sistema atitiktų šiuolaikinę gyvenimo kokybės sampratą, kuri yra orientuota į individų pasiekimus. Pasiūlyta atnaujinta rodiklių sistema sudaro gyvenimo kokybės regionuose indeksą (toliau – GKRI). GKRI rodiklių sistema sudaryta atsižvelgiant į rodiklių prieinamumą detalesniu nei nacionalinis lygmeniu. Nustatyta, kad šiuo metu be didesnių ribojimų ir papildomų išlaidų GKRI gali būti apskaičiuojamas regioniniu (apskričių) lygiu. Tai reiškia, kad rodikliai nėra idealūs teritoriniu ir vieninteliai tinkami turinio aspektais, bet gali būti svarstomi kaip geriausia šiuo metu prieinama alternatyva. Esant valiai toliau vystyti tokią ar panašią rodiklių sistemą, būtų galima svarstyti apie papildomas investicijas į labiau tinkamų rodiklių rinkimą reikalingu teritoriniu detalumu.

GKRI apima tas pačias arba panašias sritis kaip ir GKI. Šios sritys tai – pajamos, darbas, sveikata, švietimas, pilietinė galia, laisvalaikis, saugumas, aplinkos kokybė. Kiekvieną sritį aprašo nuo vieno iki trijų rodiklių, susijusių su srities būkle pasiekimų prasme. Parengta indekso skaičiavimo metodika leidžia išvengti atskirų regionų indekso reikšmių iškraipymo, užtikrinant, kad normalizuotos rodiklių reikšmės neviršytų 1, o atskirų rodiklių indėlis į galutinį srities įvertį bei srities įverčio indėlis į galutinį GKRI įvertį būtų adekvatus, t. y., pavyzdžiui, srities įvertis nebūtų didžiąja dalimi nulemtas tik vieno kažkurio rodiklio.