Naujienos

2018 metai

BGI Consulting atliko ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto uždavinio įgyvendinimo pažangos vertinimą

2018 09 24
LR ūkio ministerijos užsakymu BGI Consulting atliko ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto uždavinio, skirto dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimui, vertinimą, kurio metu siekta nustatyti pagal minėtą 9 prioriteto uždavinį įgyvendintų priemonių tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį.  Vertinimo objektą sudarė 8 pagal minėtą 9 prioriteto uždavinį įgyvendintos, dirbančių žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos didinimui skirtos, priemonės.
 
Vertinant analizuotų priemonių poveikį remtasi asmeninio konkurencingumo modeliu, kuris teigia, jog pagrindinis galimas intervencijų į darbuotojų kvalifikacijos stiprinimą poveikis gali pasireikšti per pagerėjusius darbuotojų darbo pasiekimus esamoje darbovietėje bei padidėjusį ilgalaikį darbuotojų konkurencingumą darbo rinkoje. Atliekant vertinimą buvo siekiama nustatyti ar analizuojamų priemonių intervencijos, veikiančios minėtą poveikį lemiančius kintančius veiksnius, atsižvelgiant į nekintančių darbuotojo ir jo darbovietės veiksnių įtaką, buvo tinkamos ir pakankamos pagerinti darbuotojų darbo pasiekimus esamoje darbovietėje ir padidinti jų konkurencingumą darbo rinkoje.
 
Vertinime naudoti įvairūs metodai – mokslinės literatūros ir teisės aktų, SFMIS, pačių vertintojų surinktų bei tinklapyje esinvesticijos.lt pateikiamų duomenų analizė, atlikta 12 pusiau struktūruotų interviu, 11 konkrečių projektų įgyvendinimo atvejo studijų, įgyvendintos keturių priemonių („Žmogiškieji ištekliai invest LT+“ (09.4.3-ESFA-K-805), „Kompetencijos LT“ (09.4.3-ESFA-K-814), „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (09.4.3-ESFA-K-827) ir „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ (09.4.3-ESFA-T-846) 2 respondentų grupių (darbuotojų ir darbdavių) anketinės apklausos, priemonės „Žmogiškieji ištekliai invest LT+“ (09.4.3-ESFA-K-805) atžvilgiu atlikta kontrafaktinė poveikio analizė, atliktos 3 užsienio šalių atvejo studijos, suorganizuotos fokusuotos grupinės diskusija tarpinėms ir galutinėms vertinimo išvadoms ir rekomendacijoms aptarti.
 
Vertinimo metu nustatyta, jog įgyvendinamos priemonės turi poveikį trumpalaikiam žmogiškųjų išteklių konkurencingumui (darbo pasiekimams šiandien), tačiau jų poveikis ilgalaikiam asmeniniam konkurencingumui (įdarbinamumui) yra nedidelis, tad taikomos priemonės patenkina esamus įmonių poreikius, bet dirbančiųjų, kurių konkurencingumo didinimui pagal 9 prioritetą ir turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, poreikius atitinka tik iš dalies. Tai susieta su priemonių planavimo proceso trūkumais ir priemonių įgyvendinimo modeliu – lėšos dirbančiųjų konkurencingumo didinimui skiriamos ne besimokantiesiems tiesiogiai, o per juos įdarbinančias įmones. Be to priemonių planavimo etape strateginiai dokumentai, skirti esamos situacijos analizei ir pagrindžiantys priemonių poreikį, buvo rengiami jau po to, kai buvo pradėtos planuoti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimui skirtos priemonės.
 
Galutinėje vertinimo ataskaitoje taip pat įvardinti atskirų analizuotų priemonių intervencijų logikos ir įgyvendinimo trūkumai, pateiktos rekomendacijos, kaip šie trūkumai galėtų būti šalinami siekiant efektyvesnio analizuotų priemonių įgyvendinimo ir didesnio jų poveikio.