Naujienos

2018 metai

BGI Consulting atliko Vidaus saugumo fondo tarpinį vertinimą

2018 02 02
 
ES Vidaus saugumo fondas yra ES vidaus reikalų srities 2014–2020 m. laikotarpio finansinis instrumentas, skirtas valstybėms narėms įgyvendinti ES vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir ES išorės sienų valdymą. Lietuvoje Vidaus saugumo fondo finansavimo įgyvendinimui parengta Nacionalinė vidaus saugumo fondo programa ir programos veiksmų įgyvendinimo planas.
 
Vidaus saugumo fondą sudaro dvi finansinės priemonės: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė bei policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė. Pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę remiama bendra vizų politika, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir spręsti neteisėtos imigracijos klausimą bei remti integruotą sienų valdymą ir skatinti tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą. Pagal policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonę įgyvendinamos lėšos nukreiptos kovai su narkotikų prekyba, kibernetiniu nusikalstamumu, antikorupcinėms priemonėms, Sąjungos politikos, susijusios su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įgyvendinimui, valstybės saugumui kylančių rizikų ir krizių valdymui.
 
Siekiant įvertinti minėtas Vidaus saugumo fondo priemones, tyrimų ir konsultacijų įmonė „BGI Consulting“ LR Vidaus reikalų ministerijos užsakymu atliko Vidaus saugumo fondo tarpinį vertinimą. Vertinimo dėl veiksmų pagal nacionalinę programą įgyvendinimo ir pažangos siekiant nacionalinės programos tikslų metu  buvo analizuojami šie aspektai: veiksmingumas, efektyvumas, tinkamumas, suderinamumas, papildomumas, ES pridėtinė vertė, tvarumas, administracinių procedūrų supaprastinimas ir administracinės naštos sumažinimas.