Naujienos

2017 metai

BGI Consulting atliko Partnerystės principo įgyvendinimo, panaudojant ES fondų lėšas, vertinimą

2017 07 10

ES mastu jau seniai sutariama, kad kiekviena valstybė, planuodama ES fondų lėšų panaudojimą, turi bendradarbiauti ir konsultuotis su visuomenės, verslo, darbdavių ir darbuotojų atstovais. Pripažįstama, kad organizacijos, atstovaujančios įvairių visuomenės grupių ar verslo interesus, geriausiai žino opiausias šalies problemas, tikruosius gyventojų poreikius, remdamiesi savo turima patirtimi gali pasiūlyti naujus ir efektyvius šių problemų sprendimo bei poreikių atliepimo būdus, užtikrinti, kad ES fondų lėšos būtų investuojamos ten, kur jų reikia labiausiai ir kur jos galėtų padaryti didžiausią poveikį.

Siekiant išsiaiškinti ir įvertinti, kaip įvairias grupes atstovaujančios organizacijos įtraukiamos į partnerystės procesus ir kaip dažnai visuomenės balsas yra išgirstamas planuojant ir administruojant ES fondus Lietuvoje bei kaip šis partnerių organizacijų įtraukimas ir jų poreikių išklausymas galėtų būti pagerintas, tyrimų ir konsultacijų įmonė „BGI Consulting“ LR finansų ministerijos užsakymu atliko partnerystės principo įgyvendinimo, panaudojant 2014–2020 m. ES fondų lėšas, vertinimą.

Atliekant vertinimą buvo pasitelkti įvairūs tyrimų metodai – pirminių ir antrinių šaltinių analizė, internetinės anketinės suinteresuotų partnerystės pusių apklausos, pusiau struktūruoti interviu, užsienio šalių patirties ir Lietuvos gerosios praktikos pavyzdžių analizė, fokusuotos grupinės diskusijos. Į vertinimo veiklas įsitraukė ir informaciją teikė platus tiek partnerių organizacijų, tiek su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu dirbančių ministerijų tarnautojų ratas.

Vertinimas atskleidė, kad visuomenės grupes, verslo, darbdavių ir darbuotojų interesus atstovaujančios organizacijos planuojant ir investuojant 2014–2020 m. periodo ES fondų lėšas dalyvauja plačiai. Partneriai yra įtraukti į visus ES fondų panaudojimo etapus – planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo. Su partneriais bendradarbiaujančios ministerijos supranta įvairių visuomenės grupių atstovų įtraukimo naudą ir su jais dažnai konsultuojasi net ir tuo atveju, jeigu ES ar nacionalinio lygmens dokumentai to nereikalauja. Partneriams suteikiama galimybė pastabas ir pasiūlymus planuojamoms viešosios politikos priemonėms teikti tiek raštu, tiek susitikimų su ministerijų atstovais metu. Dažnesnis partnerių įtraukimas yra nuolat skatinamas ES fondų lėšų panaudojimui vadovaujančiosios LR finansų ministerijos, nuolat atnaujinami partnerystę reglamentuojantys dokumentai, partnerystės procesui suteikiant vis didesnę svarbą.

Vis dėlto, partnerystės procesas dar nėra pakankamai kokybiškas ir nuoseklus. Ministerijoms trūksta sutarimo, kaip bendradarbiavimas su visuomenės, verslo, darbdavių, darbuotojų atstovais turėtų vykti, taikomos skirtingos konsultavimosi ir bendradarbiavimo su partneriais praktikos, partnerių įtraukimo procese pastebimi tam tikri, vertinimo ataskaitoje išskirti, trūkumai.

Vertinimo rezultatai buvo pristatyti 2017 m. birželio 15 d. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

Su galutine vertinimo ataskaita, ataskaitos santrauka ir rezultatų viešinimo leidiniu kviečiame susipažinti čia.