Naujienos

2017 metai

BGI Consulting atliko Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje vertinimą

2017 04 19

BGI Consulting LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko Lietuvos Respublikos (Lietuvos) ir Šveicarijos Konfederacijos (Šveicarijos) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje vertinimą.

Atliekant vertinimą buvo analizuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimas MTEP srityje 2010–2016 m. vykęs įgyvendinant Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ (Programa) bei Lietuvos ir Šveicarijos valstybinių mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas tuo pačiu laikotarpiu vykęs kitomis formomis (pagal dvišales / daugiašales sutartis, EUREKA, EUROSTARS, ES 7BP, Horizontas 2020 ir COST programų finansuojamus projektus, tarptautinių tinklų pagalba).

Vertinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimą MTEP srityje Programos rėmuose buvo siekiama nustatyti Programos rezultatų indėlį jos tikslų pasiekimui, naujų mokslinio bendradarbiavimo partnerysčių sukūrimui, išskirti sunkumus, kilusius paramos gavėjams Programos projektų įgyvendinimo metu bei įvardinti ir įvertinti priemones, taikytas jiems spręsti, įvertinti Programos projektų partnerių galimo tolesnio bendradarbiavimo pasibaigus Programai prielaidas ir perspektyvas, Programos sąsajas su Šveicarija bei Programos indėlį įgyvendinant horizontaliuosius prioritetus.

Vertinant Lietuvos ir Šveicarijos valstybinių MSI bendradarbiavimą MTEP srityje už Programos ribų buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo su Šveicarijos mokslininkais apimtis, interesų sritis, populiarias / patrauklias bendradarbiavimo formas, tokio bendradarbiavimo metu kilusias problemas bei iššūkius.

Vertinimo atlikimui buvo pasitelkti įvairūs vertinimo metodai – internetinės ir telefoninės paramos gavėjų, projektų partnerių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovų apklausos, interviu, tarptautinių MTEP programų projektų duomenų bazių, Programos metu parengtų mokslo straipsnių, projektų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos prieinamos informacijos analizė.