Naujienos

2017 metai

BGI Consulting dalyvavo atliekant studiją dėl perteklinio reguliavimo panaudojant 2014–2020 m. ESI fondus

2017 02 24

Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų panaudojimą kai kuriais atvejais apsunkina perteklinis reguliavimas. Pastarasis suvokiamas kaip Europos Sąjungos (ES) lygmeniu nustatytus ESI fondų reikalavimus viršijančios administravimo taisyklės ir apribojimai, sąlygojantys papildomą administracinę naštą ESI fondų lėšomis finansuojamas veiksmų programas įgyvendinančioms institucijoms ir paramos gavėjams.

Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto užsakymu 2016 m. rudenį tarptautinis tyrėjų konsorciumas (Spatial Foresight, ÖIR ir t33) kartu su ES valstybių narių nacionaliniais ekspertais atliko tyrimą dėl perteklinio reguliavimo panaudojant 2014–2020 m. ESI fondus. BGI Consulting komanda jame dalyvavo kaip Baltijos šalių ekspertai.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ESI fondų (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo (SF), Europos socialinio fondo (ESF), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJJŽF)) kontekste pasireiškiantį perteklinį reguliavimą ir jo įtaką įgyvendinančioms institucijoms bei paramos gavėjams tenkančiai administracinei naštai. Studijoje siekta nustatyti pagrindines perteklinio reguliavimo priežastis ir jo pasireiškimo įvairiuose veiksmų programų įgyvendinimo etapuose formas.

Tyrimo rezultatai 2017 m. pradžioje buvo pristatyti studijoje, prieinamoje čia.