Naujienos

2017 metai

BGI Consulting atliko Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos galutinį (ex-post) vertinimą

2017 01 03

BGI Consulting atliko Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos galutinį (ex-post) vertinimą. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos tikslas – užtikrinti ekonomikos augimą, didinant žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumą, sukuriant galimybes kaimo ekonominei veiklai įvairinti ir gyvenimo kokybei kaimo vietovėse gerinti, kartu puoselėjant žmogiškąsias vertybes, mažinant skirtumus tarp miesto bei kaimo ir tarp atskirų regionų. Pagal Programą buvo įgyvendintos 28 priemonės, pagal kurias iš viso 2007–2015 m. buvo išmokėta ir EK deklaruota 2,28 mlrd. EUR paramos.

Ex-post vertinimo tikslas – įvertinti Programos tikslų pasiekimą, socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį poveikį bei poveikį Bendrijos prioritetų įgyvendinimui. Įgyvendinant vertinimą, buvo taikyti įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai metodai – atlikta dokumentų, stebėsenos ir statistikos duomenų analizė, taikytas makroekonominis modeliavimas HERMIN šeimos modeliu, atliktas dviejų priemonių kontrafaktinis poveikio vertinimas, paramos gavėjų, valdymo ir administravimo sistemos institucijų atstovų apklausos, interviu.

Atlikus vertinimą, nustatytas Programos tinkamumas šalies socialinių-ekonominių pokyčių kontekste, priemonių vidinis bei išorinis suderinamumas su kitų 2007–2013 m. ES fondų lėšomis finansuojamų programų, Bendrosios žemės ūkio politikos I ramsčio bei nacionalinės pagalbos priemonėmis, rezultatyvumas bei poveikis. Taikant makroekonominį modeliavimą HERMIN šeimos modeliu buvo įvertinta, kokiu mastu Programos investicijos prisidėjo prie kaimo vietovių ekonomikos augimo, užimtumo didėjimo, žemės ūkio ir miškininkystės sektorių konkurencingumo. Atliktus detalią Programos valdymo ir įgyvendinimo sistemos analizę, identifikuotos problemos ir iššūkiai bei pateiktos rekomendacijos jų sprendimui.

Vertinimas atliktas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu. Vertinimo rezultatai buvo pristatyti Stebėsenos komitetui 2016 m. lapkričio 22 d.