Naujienos

2017 metai

BGI Consulting kartu su partneriais AB Sweco atliko 2014–2020 m. Sanglaudos politikos tikėtino poveikio Estijai, Lietuvai ir Latvijai vertinimą

2017 02 13

BGI Consulting kartu su užsienio partneriais AB Sweco Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) užsakymu atliko 2014–2020 m. Sanglaudos politikos tikėtino poveikio Baltijos šalims (Estijai, Lietuvai, Latvijai) vertinimą.

Pagrindinis atlikto vertinimo tikslas buvo nustatyti išankstinį, tikėtiną 2014–2020 m. Sanglaudos politikos poveikį visoms trims Baltijos šalims dvylikoje viešosios politikos sričių – MTEPI, IKT, MVĮ, Energetikos, Prisitaikymo prie klimato kaitos, Aplinkosaugos ir resursų efektyvumo, Transporto, Užimtumo, Socialinės įtraukties, Sveikatos, Švietimo, įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą bei Viešųjų institucijų ir viešosios administracijos gebėjimų stiprinimo.

Tikėtinas 2014–2020 m. Sanglaudos politikos poveikis Estijai, Lietuvai ir Latvijai kiekvienoje iš viešosios politikos sričių buvo nustatytas analizuojant ryšius tarp produkto ir rezultato rodiklių bei pagal šiuos ryšius sprendžiant apie Sanglaudos politikos prisidėjimo prie siekiamų tikslų įgyvendinimo mastą, taip pat makroekonominio modelio pagalba modeliuojant tikėtiną investicijų poveikį pasirinktiems kiekvienos viešosios politikos srities konteksto rodikliams. Papildomai kiekvienoje viešosios politikos srityje buvo nustatytas planuojamų Sanglaudos politikos intervencijų atitikimas pagrindiniams nacionaliniams tikslams, apskaičiuota ES paramos ir nacionalinių biudžeto asignavimų, skiriamų viešosios politikos sričiai, suma ir santykis. Siekiant geriau suprasti tikėtiną Sanglaudos politikos poveikį ir pateikti siūlymus dėl galimo intervencijų tobulinimo, didinant pastarųjų poveikį, buvo atliktos 6 atvejo studijos.

Atliekant vertinimą BGI Consulting kartu su užsienio partneriais AB Sweco sudarė pagrindinę metodologijos formavimo ir vertinimo atlikimo komandą. Siekiant aukštos teikiamų paslaugų kokybės, vertinimui taip pat buvo pasitelkti nacionaliniai ekspertai iš visų trijų Baltijos valstybių.

Vertinimo rezultatai visoms suinteresuotoms šalims 2016 m. spalio mėnesio 25 d. buvo pristatyti vertinimo rezultatų pristatymo renginyje Europos Komisijos būstinėje Briuselyje ir pateikti galutinėje vertinimo ataskaitoje.

Su galutine vertinimo ataskaita kviečiame susipažinti čia.