Naujienos

Archyvas

BGI Consulting rengia Kauno miesto savivaldybės paramos inovatyvaus smulkaus ir vidutinio verslo aplinkai gerinti programą 2008 – 2013 metams

2007 09 17
Kauno miesto savivaldybės užsakymu UAB „BGI Consulting“ kartu su VšĮ „Technopolis“ rengia „Kauno miesto savivaldybės paramos inovatyvaus SVV aplinkai gerinti programą 2008–2013 m.“ (toliau–Programa). Rengiama programa apims probleminių sričių Kauno miesto inovatyvaus SVV vystymosi identifikavimą ir Kauno miesto savivaldybės paramos inovatyviam smulkiam ir vidutiniam verslui prioritetinių veiklos sričių išskyrimą. Remiantis probleminėmis sritimis bus išskirtos galimos inovatyvaus SVV paramos kryptys, kurios skatintų inovacijų kūrimą, diegimą ir taikymą įmonių veikloje. 

Remiantis parengta programa, pagal identifikuotos prioritetines sritis bus parengtos ir pagrįstos priemonės bei detalizuoti veiksmai, kurie bus orientuoti į inovatyvaus SVV aplinkos gerinimą. Programoje bus numatytos paramos inovatyviam smulkiam ir vidutiniam verslui perspektyvos, nustatytos priemonių įgyvendinimo galimybės, investicijų poreikis bei finansavimo šaltiniai. 

Atsižvelgiant į didelę SVV svarbą išsivysčiusių šalių ekonomikoje, kad didžiąją daugumą verslo subjektų sudaro SVV įmonės, kuriose sukuriama labai didelė BVP dalis ir dauguma darbo vietų, be to, SVV įmonėse sukuriama ir pradedama taikyti didžioji dalis inovacijų; tikimasi, jog šios programos vykdymas padės efektyviau panaudoti paramą, kuriant palankią aplinką efektyviai inovatyvaus SVV plėtrai Kauno miesto savivaldybėje.