Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atlieka ES struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui vertinimą

2009 01 07

Šio vertinimo tikslas - įvertinti ES struktūrinių fondų poveikį BVP įsisavinant ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu ir parengti rekomendacijas dėl ES struktūrinių fondų poveikio BVP didinimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.

Pagrindiniai vertinimo uždaviniai:

- Įvertinti Lietuvos socialinės ir ekonominės situacijos pokyčius nuo BPD įgyvendinimo pradžios, palyginant su pradine situacija ir prielaidomis, pateiktomis BPD;
- Įvertinti BPD lygmens rodiklio „Realus BVP padidėjimas pagal pradinį scenarijų“ pasiekimo lygį ir nustatyti BPD poveikį pridėtinei vertei pagal skirtingus ūkio sektorius;
- Pateikti rekomendacijas dėl ES struktūrinės paramos poveikio BVP didinimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
 
BGI Consulting ekspertai atlikdami vertinimą vadovausis HERMIN ekonominio modeliavimo metodika. Ši metodika yra pripažinta Europos Komisijos kaip modeliavimo standartas, taip pat yra plačiai naudojama kitose ES valstybėse.

Vertinimo metu bus surengti seminarai vertinimo rezultatams pristatyti ir vertinimo išvadoms bei rekomendacijoms aptarti, į kuriuos bus pakviesti už ES struktūrinės paramos administravimą atsakingų institucijų atstovai, socialiniai, ekonominiai ir regioniniai partneriai, kitos suinteresuotos institucijos.

Vertinimo paslaugų užsakovas – Finansų ministerija.