Naujienos

Archyvas

Lietuvos efektyvaus dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje įvertinimas: Studija dėl privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP Lietuvoje potencialo ir skatinimo priemonių

2011 12 05

Užsienio reikalų ministerijos užsakymu BGI Consulting atliko tyrimą „Lietuvos efektyvaus dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje įvertinimas: Studija dėl privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP Lietuvoje potencialo ir skatinimo priemonių“. Atsižvelgiant į ES 2020 m. strategijoje nustatytą tikslą iki 2020 m. pasiekti 3 proc. BVP sudarantį investicijų į Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) lygį bei į Lietuvos įsipareigojimą pasiekti 1,9 proc. sudarančią analogiško rodiklio reikšmę (2008 m. duomenimis ji siekė 0,8 proc. BVP), studijai keltas tikslas, remiantis privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP Lietuvoje analize, pateikti argumentuotus pasiūlymus dėl priemonių, skatinančių investicijas. 

Siekiant studijai keliamo tikslo buvo išanalizuota ekonominės struktūros ir investicinių sąlygų įtaka Lietuvos atsilikimui nuo ES-27 vidurkio privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP srityje, parengti pasiūlymai dėl privačiojo sektoriaus investicijų skatinimo priemonių Lietuvoje, sudarytos privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP projekcijos Lietuvoje iki 2020 m., pateiktas vertinimas dėl viešojo sektoriaus investicijų į MTEP, reikalingų pasiekti bendrą 1,9 proc. BVP investicijų į MTEP lygį. Vertindami siūlomų privačiojo sektoriaus investicijų skatinimo priemonių poveikį Lietuvos ekonomikai bei sudarydami privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP projekcijas Lietuvoje iki 2020 m. studijos autoriai taikė makroekonometrinio modeliavimo metodą, grįstą HERMIN modeliu. HERMIN modelis analizuoja visus pagrindinius ekonomikoje veikiančius mechanizmus vienoje sistemoje. Pagal HERMIN modelių logiką, ekonomikos reakciją į finansines viešosios politikos intervencijas galima skirti į dvi dalis: 1) einamąjį poveikį ekonomikai ir atskiriems sektoriams bei 2) ilgalaikį teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir konkurencingumui dėl pagerintos fizinės infrastruktūros, patobulintų žmogiškųjų išteklių ir sukurtos MTEP bazės.

Galutinėje studijos ataskaitoje pasiūlytas 2014-2020 m. laikotarpiui skirtas MTEP ir inovacijų skatinimo priemonių Lietuvoje paketas apima tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai prie privačiojo sektoriaus investicijų į MTEP didinimo prisidedančias priemones. Siūlomas paketas patenka į dviejų asignavimų valdytojų atsakomybės sritį – LR švietimo ir mokslo ministerijos (pasiūlos pusė) ir LR ūkio ministerijos (paklausos pusė). 

Siūlomą investicijų paketą rekomenduojama sustiprinti studijos ataskaitoje išvardytomis neinvesticinėmis priemonėmis. Pasiūlytas paketas kartu su neinvesticinėmis priemonėmis bei kitomis ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis turėtų prisidėti prie efektyvaus Lietuvos dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje, prie Europa 2020 strateginių prioritetų įgyvendinimo realizuojant nacionalinę strateginę darbotvarkę, o taip pat prie Lietuvos inovacijų strategijos 2010-2020 m. įgyvendinimo ir būsimosios valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ tikslų realizavimo.

Su galutine studijos ataskaita galima susipažinti čia.