Naujienos

Archyvas

BGI Consulting Ūkio ministerijos užsakymu parengė makroekonominį modelį HERLIT-16 bei atliko 2007-2013 m. Ūkio ministerijos administruojamų priemonių tarpinį vertinimą

2011 12 27

Ūkio ministerijos užsakymu BGI Consulting, bendradarbiaujant su dr. John Bradley (EMDS), atliko Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą.

Vertinimas susideda iš 3 pagrindinių komponenčių – stebėsenos sistemos sukūrimas, makroekonominio modelio HERLIT-16 viešosios politikos intervencijos vertinimui parengimas bei 2007-2013 m. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų priemonių tarpinio vertinimo atlikimas.

Stebėsenos sistema parengta ir dokumentuota atskiroje ataskaitoje, kuri yra pagrindinės vertinimo ataskaitos priedas. Svarbu pabrėžti, kad pagal Ūkio ministerijos techninę specifikaciją, stebėsenos sistema yra nukreipta į ekonomikos ir Ūkio ministerijos administruojamų sričių stebėseną, o ne į ES struktūrinių fondų intervencijos rodiklių stebėseną. Stebėsenos sistemos rodikliai skirstomi į dvi pagrindines grupes, kurias sudaro ekonomikos (įskaitant ekonomikos sektorių pagal EVRK sampratą) ir specifiniai sektoriniai rodikliai (Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai finansuojamų ekonomikos sričių (turizmas, verslas ir verslo aplinka, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, energetika) būklės stebėsenos rodikliai).

Viešosios politikos intervencijos vertinimui parengto makroekonominio modelio HERLIT-16 taikymas neapsiriboja šio vertinimo tikslais ir uždaviniais, kadangi modelis yra ir vienas iš šio vertinimo produktų, kuris pateikiamas Ūkio ministerijai tolimesniems viešosios politikos intervencijos analizės ir vertinimo tikslams realizuoti.  HERLIT-16 makroekonominis modelis yra sukurtas sanglaudos politikos vidutinės ir ilgo laikotarpio trukmės poveikiui analizuoti ir vertinti. Šis modelis grindžiamas panašiais principais kaip ir Europos Komisijos naudojami HERMIN šeimos modeliai. HERLIT-16 modelio dizainas paremtas ekonomikos kertinėmis struktūrinėmis savybėmis. HERLIT-16 makroekonominiame modelyje Lietuvos ekonomika skirstoma į šešiolika su ŪM suderintų sektorių. Modelyje naudojama sektorių struktūra leidžia susieti atskirus modelio sektorius su ŪM administruojamomis sritimis (MTTP, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir energetika).

2007-2013 m. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų priemonių tarpinio vertinimo objektas - Ūkio ministerijos administruojamos ir pagal  Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą finansuojamos 38 priemonės. Vertinimo metu Ūkio ministerijos administruojamos priemonės skirstomos pagal Ūkio ministerijos administruojamas sritis – moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir energetika.  Remiantis faktiniais ir planiniais ES struktūrinės paramos išlaidų duomenimis, Ūkio ministerijos priemonėms iš viso numatyta panaudoti 8 334 938 tūkst. Lt, iš kurių 5 463 261 tūkst. Lt sudaro Europos Komisijos lėšos, 403 576 tūkst. Lt sudaro nacionalinės viešosios lėšos (įskaitant savivaldybių finansavimą) bei 2 468 100 tūkst. Lt sudaro privačios lėšos. Finansavimas MTTP sričiai sudaro 19,1 proc., VVA sričiai - 33,8 proc., turizmo sričiai - 15,1 proc., energetikos sričiai - 32 proc. Vertinimo objektas taip pat apima alternatyvų Ūkio ministerijos administruojamų priemonių išlaidų scenarijų, kuris parengtas pagal pirminius veiksmų programų priedus.

Pagrindinis tarpinio vertinimo uždavinys – panaudojant sukurtą rodiklių sistemą ir makroekonominį modelį įvertinti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai finansuojamų priemonių aktualumą bei atitiktį pasikeitusiai socialinei-ekonominei situacijai, pasiūlyti priemonių pakeitimus ar naujas priemones, naudojant Ekonominės situacijos vertinimo sistemą ir ekonometrinį modelį.

Vertinimo uždavinių įgyvendinimui buvo suformuoti konkretūs vertinimo klausimai, kurie sprendžiami skirstant juos pagal šias struktūrines dalis ir kriterijus: Lietuvos ekonomikos esamos situacijos analizė ir perspektyvos, tinkamumas, rezultatyvumas ir poveikis.

Vertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pateikiamos galutinėje vertinimo ataskaitoje ir vertinimo ataskaitos santraukoje, kurias galite parsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Galutinė vertinimo ataskaita


Vertinimo santrauka