Naujienos

Archyvas

ES investicijų į kelių sektorių Lietuvoje vertinimas

2012 09 26

Pastaraisiais metais kelių sektorius intensyviai buvo finansuojamas ES finansinės paramos instrumentų lėšomis: iš pradžių ISPA finansinio instrumento, vėliau – Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis. 2007-2013 metų programavimo laikotarpiu Lietuva į kelių sektorių investuoja daugiau nei 2,6 mlrd. litų iš ES fondų ir beveik 0,5 mlrd. litų nacionalinių lėšų.

BGI Consulting atlieka LR susisiekimo ministerijos užsakytą investicijų į kelių sektorių vertinimą. Vertinimo metu siekiama pateikti įrodymais grįstas išvadas pagal šiuos vertinimo kriterijus:

• Tinkamumas. Nagrinėjamas investicijų į kelių sektorių tikslų, uždavinių ir remiamų veiklų tinkamumas. Analizuojamos taikomos paramos skyrimo procedūros.
• Rezultatyvumas. Numatyta nutiesti naujus ir rekonstruoti esamus automobilių kelius (įskaitant TEN-T tinklo), kas turėtų sumažinti automobilių kelionės laiką ir padidinti krovinių pervežamų TEN-T tinklo keliais apimtis. Taip pat didesnio avaringumo rizikos ruožuose diegiamos saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonės ir tokiu būdu siekiama panaikinti identifikuotas „juodąsias dėmes“. Vertinimo metu nagrinėjama, kiek pasiekti planuoti rezultatai. 
• Efektyvumas. Vertinama ar nustatyti tikslai ir uždaviniai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis ir ar galima tomis pačiomis sąnaudomis pasiekti geresnių rezultatų. 
• Poveikis. Vertinamas investicijų poveikis visuomenei, ekonomikai ir verslui. Taip pat nagrinėjamas investicijų poveikis horizontalių prioritetų įgyvendinimui.

Vertinimo metu analizuojami ir kiti su investicijomis į kelių sektorių susiję klausimai. Didelis dėmesys skiriamas užsienio šalių patirčiai, įgyvendinant panašaus pobūdžio investicijas.

Vertinimo užsakovas – LR susisiekimo ministerija.