Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atliko ES investicijų į kelių sektorių vertinimą

2013 05 06
BGI Consulting atliko ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimą. Vertinimo rezultatai pristatyti ataskaitoje ir renginio metu. 

Atliekant vertinimą, vertinimo klausimai buvo sugrupuoti pagal vertinimo kriterijus: tinkamumas, rezultatyvumas, efektyvumas, tvarumas ir poveikis. 

Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, įvertintas kelių sektoriuje nustatytų tikslų, uždavinių, priemonių ir suplanuotų projektų jiems pasiekti tinkamumas. Tinkamumas vertintas dviem kryptimis – socialinės-ekonominės aplinkos ir strateginių dokumentų pokyčių kontekste. Atlikta intervencijos logikos nuoseklumo analizė. 

Įvertintas paramos skyrimo procedūrų tinkamumas, daugiausiai dėmesio skiriant projektų idėjų identifikavimo metu taikomiems kriterijams. Taip pat atlikta užsienio šalių projektų idėjų identifikavimo ir projektų atrankos patirties analizė.

Rezultatyvumo kriterijaus taikymas leido atsakyti, ar pasiekta tai, kas planuota. Naudojant rezultatyvumo vertinimo duomenis, įvertinta, ar pagal nustatytus įgyvendinimo rodiklius kelių sektoriaus projektams skirta pakankamai lėšų. Rezultatyvumo analizei atlikti naudoti investicijų finansiniai duomenys ir įgyvendinimo stebėsenos rodikliai.

Vertinant, ar tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti mažiausiomis sąnaudomis, ir ar tomis pačiomis lėšomis galima pasiekti geresnių rezultatų, taikytas efektyvumo kriterijus. Apskaičiuoti santykiniai rodikliai (vieno vieneto vidutinės kainos) ir atliktas palyginimas su užsienio šalyse vykdytų atitinkamų investicijų santykiniais rodikliais. Palyginimui naudojami prieinami Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos duomenys. Taip pat atlikta viešųjų pirkimų analizė, siekiant išsiaiškinti, ar pasireiškė konkurencija tarp paslaugų teikėjų ir tokiu būdu susidarė sąlygos mažiausioms galimoms kainoms. 

Investicijomis sukurtų rezultatų tvarumas vertinime suprantamas kaip naudojimasis rezultatais ateityje ir jų sukurtų socialinių-ekonominių naudų išlikimas pasibaigus programai. 

Poveikio vertinimui taikytas makroekonominis modeliavimas, kuris grindžiamas bazinio scenarijaus (kontrafaktinės situacijos) naudojimu. Vertinimui buvo panaudotas HERMIN modelis, kuris yra vienas geriausiai žinomų modelių Europos Sąjungoje ir plačiai naudojamas Europos Parlamento ir Europos Komisijos užsakymu atliktose ir atliekamose studijose. Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai papildyti pabaigtų įgyvendinti projektų paskesniosios (angl. ex-post) sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, kurie atskleidžia atliktų investicijų teikiamą socialinę ir ekonominę naudą.

Įvardinti vertinimo šaltiniai papildyti interviu su LR susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos medžiaga.

Vertinimas atliktas LR susisiekimo ministerijos užsakymu.