Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atliko ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimą

2013 06 15
Siekiant tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą ir tinkamai pasirengti 2014 – 2020 m. programavimo periodui, įvertintas 2007 – 2013 m. ES veiksmų programų paramos mastas ir efektyvumas Lietuvos miestuose ir miesteliuose bei jos poveikis pastarųjų socialinei ir ekonominei plėtrai. 

Vertinimo objektas – 35-ios 2007 – 2013 m. veiksmų programų priemonės, turinčios poveikį miestų ir miestelių plėtrai. Pastarosios išskirtos iš trijų programų (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos). Investicijų pagal šias priemones poveikis analizuotas 51 gyvenamojoje vietovėje (įtraukiant didžiuosius miestus, regioninius augimo centrus, probleminių teritorijų miestus bei kitus miestus ir miestelius). 

ES struktūrinės paramos investicijų tinkamumo ir finansavimo pakankamumo vertinimas atliktas naudojant gyvenimo kokybės modelį, apimantį gyvenamąją aplinką charakterizuojančių socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių rodiklių visumą. Remiantis šiuo modeliu, kiekvienai iš 51 analizuojamos gyvenamosios vietovės pagal 2008 m. duomenis sudarytas individualus gyvenimo kokybės indeksas (GKI). Investicijų tinkamumas ir pakankamumas, savo ruožtu, įvertintas lyginant konkrečių vietovių GKI ir investicijų į skirtingas plėtros sritis apimtis bei proporcijas.

Tyrime buvo naudojami įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Poveikio vertinimui taikytas makroekonominis modeliavimas, kuris grindžiamas bazinio scenarijaus (kontrafaktinės situacijos) naudojimu. Vertinimui buvo panaudotas HERMIN ekonometrinis modelis, kuris yra vienas geriausiai žinomų modelių Europos Sąjungoje ir yra plačiai naudojamas Europos Parlamento ir Europos Komisijos užsakymu atliktose ir atliekamose studijose. Papildomai atliktos 4 tipines investicijas į miestų ir miestelių plėtrą analizuojančios atvejo studijos, kuriose integruota sąnaudų – naudos analizė. Pastarosios gali būti laikomos ir gerosios praktikos pavyzdžiais. 

Vertinimo metu buvo suformuotos rekomendacijos būsimų ES struktūrinės paramos investicijų planavimui miestų ir miestelių plėtrai.

Vertinimas atliktas LR finansų ministerijos užsakymu. Vertinimo ataskaita skelbiama čia.