Naujienos

Archyvas

Atliekamas smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonių poveikio vertinimas, taikant kontrafaktinį vertinimo metodą

2013 12 10
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai Lietuvoje sudaro 99 proc. šalies įmonių. SVV kuriama bendroji pridėtinė vertė sudaro apie 2/3 visos Lietuvos verslo sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės. Taip pat, smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje sukuriama daugiau nei 70 proc. šalies darbo vietų.
 
2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programoje verslo produktyvumo didinimui ir verslo aplinkos gerinimui skirta daugiau nei 2 mlrd. litų ES fondų lėšų. Šiomis LR ūkio ministerijos administruojamomis priemonėmis siekiama eksporto apimčių didėjimo per įmonių produktyvumo augimą ir plėtrą į naujas rinkas, investicijų pritraukimo ir naujų darbo vietų kūrimo, skatinamas naujų įmonių kūrimasis ir gerinamos verslo finansavimo sąlygos. 

BGI Consulting atlieka Ūkio ministerijos administruojamų priemonių tinkamumo, efektyvumo ir poveikio vertinimą. Pastarasis išskirtinis dėl taikomų metodų, konkrečiau – Lietuvoje palyginti naujo, tačiau EK labai palankiai vertinamo kontrafaktinio metodo taikymo poveikio vertinimui. Atliekant kontrafaktinį poveikio vertinimą, sudaromos tiriamosios ir kontrolinės įmonių imtys. Į tiriamąją grupę įtraukiamos įmonės, kurioms buvo skirta parama, tuo tarpu, į kontrolinę grupę – įmonės, kurios paramos nėra gavę. Statistiniais testais užtikrinamas tiriamosios ir kontrolinės grupių panašumas iki intervencijos. Sudarius įmonių imtis nagrinėjami įmonių veiklos pagrindinių rodiklių pokyčiai prieš ir po intervencijų ir daromos išvados apie verslo skatinimo priemonių poveikį.  

Vertinimo rezultatai bus pristatyti vertinimo ataskaitoje ir viešinimo renginio metu. 

Vertinimo užsakovas – LR ūkio ministerija.