Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atlieka Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai poveikio vertinimą

2014 07 04
2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva pirmininkavo ES Tarybos ir jos parengiamųjų organų darbui. Tai – didelis iššūkis mūsų valstybei, kuriai teko atsakomybė užtikrinti ES darbotvarkės tęstinumą ir sklandžią ES Tarybos darbo struktūrų veiklą įgyvendinant bendrą (kartu su pirmininkavimo trejeto partnerėmis – Airija ir Graikija) 18 mėnesių ir nacionalinę 6 mėnesių pirmininkavimo programas. Pirmininkavimo metu Lietuvai suteikta galimybė sustiprinti patikimos ES narės statusą, tobulinti valstybės tarnybos gebėjimus veiksmingai atstovauti šaliai, plėsti bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei skatinti juos įsitraukti į ES teisėkūros procesą, ir didinti Lietuvos žinomumą ES valstybėse narėse bei Lietuvos visuomenės informuotumą apie ES.

Pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui būtina įvertinti pirmininkavimo sąlygotus pokyčius, pirma, ES reikalų koordinavimo sistemos veikloje, antra, šalies ekonomikoje. Toks tyrimas yra reikalingas siekiant visapusiškai įvertinti, perduoti ir efektyviai ateityje išnaudoti pirmininkavimo metu įgytą patirtį. BGI Consulting  atliekamo vertinimo tikslas – įvertinti Lietuvos pirmininkavimo poveikį šiems elementams: Lietuvos atstovavimui ES institucijose, valstybės tarnybos sistemai, visuomenės supratimui apie pirmininkavimą ir ekonomikai. 

Poveikis Lietuvos atstovavimui ES institucijose bus įvertintas išanalizavus kai kurių tam tikrų kategorijų Lietuvos pareigūnų (Vyriausybės atstovų, diplomatų, specialiųjų atašė, valstybinių institucijų vadovų, valstybės tarnautojų ir pan.) atstovavimo įvairiose ES institucijose pokyčius, taip pat – ES Tarybos darbo grupių dalyvių iš kitų ES šalių narių pateiktą Lietuvos atstovų pirmininkavimo minėtoms darbo grupėms vertinimą. Poveikis valstybės tarnybos sistemai bus įvertintas išanalizavus su ES klausimais valstybės institucijose dirbančių specialistų kompetencijos pokyčius ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo pokyčius, lyginant pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo laikotarpius. Poveikis visuomenės supratimui apie pirmininkavimą bus įvertintas išanalizavus valstybės institucijų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir asocijuotomis struktūromis pokyčius bei visuomenės informavimo apie pirmininkavimą ypatumus. Poveikis Lietuvos ekonomikai bus įvertintas identifikavus pirmininkavimo veiklų sąlygotus pokyčius turizmo ir aptarnavimo sektoriuose.

Vertinime reikalingiems duomenims surinkti bei analizuoti ir vertinimo išvadoms pagrįsti bus pasitelkti įvairūs kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo metodai, įskaitant anketines apklausas, paprastus ir giluminius interviu, fokusuotas grupines diskusijas, statistinę duomenų analizę ir pan. Vertinimo rezultatai bus pateikti vertinimo ataskaitoje ir pristatyti konferencijoje.

Vertinimas atliekamas LR Užsienio reikalų ministerijos užsakymu pagal ministerijos įgyvendinamą projektą „Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas“.