Naujienos

Archyvas

BGI Consulting ekspertai kartu su užsienio partneriais atlieka 2007-2013 m. Sanglaudos politikos ex-post vertinimą: Duomenų rinkimas ir jų kokybės analizė

2014 11 19

BGI Consulting kartu su partneriais t33, OIR ir Spatial Foresigh Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato užsakymu atlieka 2007-2013 m. Sanglaudos politikos ex-post vertinimą: Duomenų rinkimas ir jų kokybės analizė (WP0).

BGI Consulting ekspertai yra atsakingi už šio vertinimo veiklas Lietuvoje. Vertinimo tikslas – surinkti ir įvertinti finansinių lėšų ir fizinių rodiklių, kuriuos pateikia šalių Vadovaujančiosios institucijos metinėse 2012 ir 2013 m. Veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitose, kokybę bei didinti jų patikimumą.

Bendrasis projekto tikslas yra didinti Sanglaudos politikos pasiekimo duomenų kokybę ir skaidrumą bei pasiruošti 2014-2020 m. programavimo periodui. Vertinimo metu surinkta informacija bus naudojama atliekant kitus 2007-2013 m. Sanglaudos politikos ex-post vertinimus.

Vertinimo metu buvo nuodugniai išnagrinėti produkto ir rezultato rodikliai bei finansinių lėšų duomenys, pateikiami Lietuvos 2007-2013 m. Veiksmų programų, finansuojamų ERPF ir SF lėšomis, įgyvendinimo ataskaitose, nustatyti rodiklių, finansinių duomenų rinkimo, skaičiavimo metodai bei kokybės kontrolės procedūros, taikomos struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemos institucijų.